Biuletyn Informacji Publicznej Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. - Postępowania kwalifikacyjne do składu Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. - Krajowa Spółka Cukrowa

Krajowa Spółka Cukrowa
Ostatnia aktualizacja strony: 02.04.2019, 15:28

Postępowania kwalifikacyjne do składu Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Wtorek, 14 sierpnia 2018

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

z siedzibą w Toruniu przy ulicy Kraszewskiego 40

działając na podstawie § 24 ust. 2, 2 1 zd. 1, 5 i 6, § 32 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki oraz Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządzającego

ogłasza

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

I. Składanie zgłoszeń:

Pisemne zgłoszenia należy w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku (włącznie) składać osobiście w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40 w godz. 8:00-15:30 lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu zgłoszenia), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.”

II. Wymagania stawiane kandydatom:

1) Kandydatem  na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a) - c) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

e) posiada znajomość zasad funkcjonowania rynku cukru i branży cukrowniczej w Polsce i Europie,

f) korzysta z pełni praw publicznych,

g) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

h) złoży Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenie lustracyjne lub złoży Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.).

2) Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

III. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata - posiadane wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek - w oryginałach lub odpisach; odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,

4) oświadczenia zawierające w swej treści oświadczam, że:

a) posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełniam inne niż wymienione w części II pkt 1 lit. a) - c) ogłoszenia wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

e) korzystam z pełni praw publicznych,

f) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,

g) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

h) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

i) nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

j) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,

k) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,

l) złożyłem Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenie lustracyjne lub złożyłem Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego,

5) dane kontaktowe (adres do korespondencji i telefon kontaktowy).

Każde z oświadczeń wymienionych w lit. a) - l) powinno zostać podpisane odrębnie przez kandydata.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2, w związku z art. 4 pkt. 39) ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 ze zm.) kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. winien złożyć Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi stosowne oświadczenie lustracyjne. Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ww. ustawy kandydat, który składał już oświadczenie lustracyjne zwolniony jest ze złożenia oświadczenia lustracyjnego, przy czym osoba taka zobowiązana jest do złożenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dokument lustracyjny kierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinien zawierać dokładną informację o podmiocie, w którym ma miejsce postępowanie kwalifikacyjne).

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 3 września 2018 roku.

IV. Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 18 września 2018 roku w Biurze Spółki w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12, o czym kandydaci będą zawiadomieni telefonicznie oraz przesyłką kurierską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:

1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa,

2) zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

3) zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasady wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz zasady nadzoru właścicielskiego,

4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki,

5) wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstwa,

6) wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji,

7) wiedza w zakresie planowania zadań i zasobów,

8) wiedza w zakresie audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,

9) wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy,

10) koncepcja zarządzania Spółką.

Kandydat może zwrócić się do Zarządu Spółki z pisemnym wnioskiem o udostępnienie mu do wglądu podstawowych informacji o Spółce w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu. Udostępnienie informacji nastąpi w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40 lub w Biurze Spółki w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12, w godz. 9:00 -15:00 od dnia 14 sierpnia 2018 r. do dnia 17 września 2018  r. (w dni robocze).

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.

Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiani są o jego wynikach  listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Z Prezesem Zarządu Spółki zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego.

V. Klauzula informacyjna dla kandydatów

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych kandydatów jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń (dalej: „Administrator”);

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych kandydat może uzyskać mailowo pod adresem: iod@polski-cukier.pl;

3) Dane kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko, a podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi:

a) wyrażona przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b) konieczność podjęcia działań zmierzających do ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c) realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 4) Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być: organy publiczne, akcjonariusze Krajowej Spółki Cukrowej S.A., podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

 5) Dane osobowe kandydata będą przechowywane na czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po tym czasie dane osobowe mogą być przechowywane przez okres:

a) niezbędny do wywiązania się przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. z obowiązków przewidzianych przepisami prawa,
b) niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

6) Kandydat posiada prawo żądania od Krajowej Spółki Cukrowej S.A. dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku niepowołania na określone w ogłoszeniu stanowisko kandydat może  złożyć wniosek o pominięcie danych osobowych kandydata w udostępnianym akcjonariuszom Administratora protokole z postępowania kwalifikacyjnego). Kandydat posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

7) Kandydat posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

8) Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;

9) W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie udzielonej zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz);

10) Dane osobowe kandydata nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Metadane

Data publikacji : 14.08.2018
Data modyfikacji : 14.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Jarząbek
Krajowa Spółka Cukrowa
©1998-2019 Krajowa Spółka Cukrowa. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL