Biuletyn Informacji Publicznej Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odpowiedzialnego za obszar inwestycyjny Spółki - Postępowania kwalifikacyjne do składu Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. - Krajowa Spółka Cukrowa

Krajowa Spółka Cukrowa
Ostatnia aktualizacja strony: 21.05.2019, 15:28

Postępowania kwalifikacyjne do składu Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Wtorek, 14 sierpnia 2018

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odpowiedzialnego za obszar inwestycyjny Spółki

Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

z siedzibą w Toruniu przy ulicy Kraszewskiego 40

działając na podstawie § 24 ust. 2, 21 zd. 1, 5 i 6, § 32 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki oraz Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządzającego

ogłasza

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

odpowiedzialnego za obszar inwestycyjny Spółki

 
I. Składanie zgłoszeń:

Pisemne zgłoszenia należy w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku (włącznie) składać osobiście w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40 w godz. 8:00-15:30 lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu zgłoszenia), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odpowiedzialnego za obszar inwestycyjny Spółki”.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

1) Kandydatem  na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odpowiedzialnego za obszar inwestycyjny Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a) - c) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

e) posiada znajomość zasad funkcjonowania rynku cukru i branży cukrowniczej w Polsce i Europie,

f) korzysta z pełni praw publicznych,

g) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

h)  złoży Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenie lustracyjne lub złoży Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.).

2) Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odpowiedzialnego za obszar inwestycyjny Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji   związkowej spółki z grupy kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

III. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata - posiadane wykształcenie wyższe lub   wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek - w oryginałach lub odpisach; odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,

4) oświadczenia zawierające w swej treści oświadczam, że:

a) posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełniam inne niż wymienione w części II pkt 1 lit. a) - c) ogłoszenia wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

e) korzystam z pełni praw publicznych,

f) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,

g) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

h) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

i) nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

j) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,

k) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,

l) złożyłem Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenie lustracyjne lub złożyłem Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego,

5)   dane kontaktowe (adres do korespondencji i telefon kontaktowy).

Każde z oświadczeń wymienionych w lit. a) - l) powinno zostać podpisane odrębnie przez kandydata.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2, w związku z art. 4 pkt. 39) ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 ze zm.) kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. winien złożyć Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi stosowne oświadczenie lustracyjne. Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ww. ustawy kandydat, który składał już oświadczenie lustracyjne zwolniony jest ze złożenia oświadczenia lustracyjnego, przy czym osoba taka zobowiązana jest do złożenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dokument lustracyjny kierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinien zawierać dokładną informację o podmiocie, w którym ma miejsce postępowanie kwalifikacyjne).

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 3 września 2018 roku.

IV. Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 18 września 2018 roku w Biurze Spółki w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12, o czym kandydaci będą zawiadomieni telefonicznie oraz przesyłką kurierską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:

1)    wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa,

2)    zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

3)  zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasady wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz zasady nadzoru właścicielskiego,

4)    doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu Spółki,

5)    wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych,

6)    wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji,

7)    wiedza w zakresie organizowania procesów wytwórczych oraz logistyki procesów wytwarzania,

8)    wiedza w zakresie audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,

9)    koncepcja funkcjonowania Spółki w obszarze inwestycyjnym.

Kandydat może zwrócić się do Zarządu Spółki z pisemnym wnioskiem o udostępnienie mu do wglądu podstawowych informacji o Spółce w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu. Udostępnienie informacji nastąpi w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40 lub w Biurze Spółki w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12, w godz. 9:00-15:00 od dnia 14 sierpnia 2018 r. do dnia 17 września 2018  r. (w dni robocze).

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.

Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiani są o jego wynikach  listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Z Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za obszar inwestycyjny Spółki zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego.

V. Klauzula informacyjna dla kandydatów
 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:

1)  Administratorem danych osobowych kandydatów jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń (dalej: „Administrator”);

2)  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych kandydat może uzyskać mailowo pod adresem: iod@polski-cukier.pl;

3)  Dane kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko, a podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi:

a)  wyrażona przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b) konieczność podjęcia działań zmierzających do ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c)  realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4)  Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być: organy publiczne, akcjonariusze Krajowej Spółki Cukrowej S.A., podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

5) Dane osobowe kandydata będą przechowywane na czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po tym czasie dane osobowe mogą być przechowywane przez okres:

a) niezbędny do wywiązania się przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. z obowiązków przewidzianych przepisami prawa,

b) niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

6)  Kandydat posiada prawo żądania od Krajowej Spółki Cukrowej S.A. dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku niepowołania na określone w ogłoszeniu stanowisko kandydat może  złożyć wniosek o pominięcie danych osobowych kandydata w udostępnianym akcjonariuszom Administratora protokole z postępowania kwalifikacyjnego). Kandydat posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

7)  Kandydat posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

8) Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;

9)  W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie udzielonej zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz);

10) Dane osobowe kandydata nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Metadane

Data publikacji : 14.08.2018
Data modyfikacji : 14.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Jarząbek
Krajowa Spółka Cukrowa
©1998-2019 Krajowa Spółka Cukrowa. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL