Biuletyn Informacji Publicznej Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych - Zaproszenie do składania Ofert - Krajowa Spółka Cukrowa

Krajowa Spółka Cukrowa
Ostatnia aktualizacja strony: 10.07.2018, 15:31

Zaproszenie do składania Ofert

Piątek, 11 maja 2018

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych

Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu 87-100, przy ul. Kraszewskiego 40, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678

zaprasza firmy audytorskie, w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1089, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o biegłych rewidentach” uprawnione do badania sprawozdań finansowych
do składania


I. ofert na przeprowadzenie:

1) badania sprawozdań finansowych Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu za następujące lata obrotowe: od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.,

2) badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za następujące lata obrotowe: od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.,  od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.,

oraz sporządzenie sprawozdań z badania wymienionych powyżej sprawozdań finansowych, zgodnie z treścią art. 83 Ustawy o biegłych rewidentach,
(zw. dalej: Przedmiotem Zamówienia);

II. ofert na przeprowadzenie:

1) badania sprawozdań finansowych Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu za następujące lata obrotowe: od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.,

2) badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za następujące lata obrotowe: od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.,  od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.,

3) badania sprawozdań finansowych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. (zw. dalej Spółkami Zależnymi):

a) Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (KRS 0000370450) za następujące lata obrotowe: od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.,  od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.,

b) Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. z siedzibą w Stoisławiu (KRS 0000306013) za następujące lata obrotowe: od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.,  od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.,

c) Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie (KRS 0000066285) za następujące lata obrotowe: od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.,  od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.,

oraz sporządzenie sprawozdań z badania wymienionych powyżej sprawozdań finansowych, zgodnie z treścią art. 83 Ustawy o biegłych rewidentach,

(zw. dalej: Przedmiotem Zamówienia).

Od firmy audytorskiej oczekuje się przeprowadzenia badania we wszystkich jednostkach organizacyjnych Krajowej Spółki Cukrowej S.A., tj. w Centrali w Toruniu i 8 Oddziałach Spółki oraz w siedzibach Spółek Zależnych.

Badanie powinno być przeprowadzone zgodnie z normami badania określonymi przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów.

Powyższe oferty powinny zawierać:

1) informacje i dokumenty o oferencie, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich, wpisie do rejestru biegłych rewidentów osób, które będą przeprowadzać badanie, w tym kluczowego biegłego rewidenta, o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania (z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta, z opisem ich kwalifikacji zawodowych oraz dotychczasowego doświadczenia zawodowego),
2) informacje i dokumenty o pozycji oferenta na rynku usług audytorskich na podstawie krajowych rankingów,
3) informacje i dokumenty wykazujące znajomość przez oferenta branży rolno-spożywczej,
4) informacje i dokumenty o posiadaniu przez firmę audytorską doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów podobnych do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. (wielooddziałowych) oraz w badaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
5) oświadczenia firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o spełnianiu wymogów  niezależności, o których mowa w art. 69-73 Ustawy o biegłych rewidentach (z uwzględnieniem klauzuli, o której mowa w art. 74 ust. 2 Ustawy o biegłych rewidentach) oraz o nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także o zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
6) oświadczenie firmy audytorskiej o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania,
7) oświadczenie firmy audytorskiej o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osobę wpisaną do rejestru biegłych rewidentów i o spełnianiu warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 Ustawy o biegłych rewidentach,
8) łączne wynagrodzenie netto za realizację Przedmiotu Zamówienia oraz sporządzenie sprawozdań z badań (uwzględniające wszystkie koszty ponoszone przez firmę audytorską  przy realizacji Przedmiotu Zamówienia), w rozbiciu na poszczególne punkty Przedmiotu Zamówienia i okresy sprawozdawcze,
9) zobowiązanie do udziału kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w sprawie oceny sprawozdań finansowych oraz do udziału w Walnych Zgromadzeniach Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w sprawie zatwierdzenia rocznego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
10) zobowiązanie do przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. informacji o problemach w systemie rachunkowości Krajowej Spółki Cukrowej S.A. sporządzonych dla Zarządu Spółki w formie tzw. listów do zarządu,
11) wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych, przy czym:
a) termin wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego i przedłożenia sprawozdania z badania Krajowej Spółki Cukrowej S.A. nie może być późniejszy niż 31 grudnia roku kończącego okres sprawozdawczy,
b) termin wykonania badania skonsolidowanego sprawozdania i przedłożenia sprawozdania z badania nie może być późniejszy niż 10 lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym,
12) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej, w zakresie i minimalną sumą gwarancyjną określonymi rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2074), 
13) projekt umowy o badanie sprawozdań finansowych Krajowej Spółki Cukrowej S.A. (w tym sprawozdań skonsolidowanych). Projekt umowy powinien uwzględniać elementy, o których mowa w rozdz. VII - Istotne elementy umowy na badanie sprawozdania finansowego Wytycznych dotyczących procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa, wydanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów we wrześniu 2017 r.,
14) wskazanie, że oferta wiąże przez okres 40 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Ponadto oferty, o których mowa w pkt II powyżej powinny dodatkowo zawierać:
1) zobowiązanie do udziału kluczowych biegłych rewidentów w posiedzeniach Rad Nadzorczych Spółek Zależnych w sprawie oceny sprawozdań finansowych Spółek Zależnych oraz do udziału w Walnych Zgromadzeniach lub Zgromadzeniach Wspólników Spółek Zależnych w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
2) zobowiązanie do przekazania do wiadomości Rad Nadzorczych Spółek Zależnych informacji o problemach w systemie rachunkowości dotyczących danej Spółki Zależnej sporządzonych dla Zarządu tej Spółki w formie tzw. listów do zarządu,
3) zobowiązanie do wyznaczenia koordynatora badań sprawozdań finansowych dla całej grupy kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,
4) wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych Spółek Zależnych, przy czym termin wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego, przedłożenia sprawozdania z badania każdej ze Spółek Zależnych nie może być późniejszy niż 5 grudnia roku kończącego okres sprawozdawczy,
5) projekty umów o badanie sprawozdań finansowych każdej ze Spółek Zależnych, z zastrzeżeniem pkt 13 zdanie 2 powyżej.
Oferty należy składać na załączonych formularzach ofertowych, których wzory (odrębne dla oferty, o której mowa w pkt. I oraz oferty, o której mowa w pkt. II powyżej) dostępne są poniżej, w Plikach do pobrania oraz na stronie www.polski-cukier.pl

Dopuszcza się wspólne złożenie oferty na badanie sprawozdania finansowego Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. przez firmy audytorskie prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do:
1) przedłużenia terminu składania ofert,
2) podjęcia decyzji o dopuszczeniu ofert częściowych,
3) podjęcia decyzji o częściowym przyjęciu oferty,
4) rezygnacji z wybranych usług objętych Przedmiotem Zamówienia,
5) negocjacji z wybranymi Oferentami, także w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu Przedmiotu Zamówienia lub warunków umowy, a także zmiany lub uzupełnienia oferty przez Oferenta,
6) żądania od Oferentów złożenia wyjaśnień co do warunków oferty, w tym wskazanej ceny,
7) swobodnego wyboru Oferentów do dalszych negocjacji,
8) swobodnego wyboru firmy audytorskiej,
9) odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,
10) unieważnienia Przedmiotu zamówienia lub poszczególnych jego części na każdym etapie postępowania, również bez podania przyczyny,
11) dokonywania poprawek oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w ofertach.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. informuje, że postępowanie będzie prowadzone z uwzględnieniem Wytycznych dotyczących procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa, wydanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów we wrześniu 2017 r., w tym warunku w zakresie rotacji firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego rewidenta (rozdz. II Zagadnienia ogólne ust. 7 wytycznych).   

Pisemne oferty należy w terminie do dnia 28 maja 2018 roku (włącznie) składać osobiście w Sekretariacie Zarządu w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40 (II piętro) w godz. 8:00-15:30 lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu), w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie „Oferty na badanie sprawozdań finansowych Krajowej Spółki Cukrowej S.A.”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2018 roku w Biurze Spółki w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12.

Termin zakończenia i rozstrzygnięcia postępowania: do 30 czerwca 2018 roku.

Oferty złożone po upływie terminu do ich przyjmowania oraz niespełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym zaproszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

Pliki do pobrania

 • 11.05.2018 07:00
  Data modyfikacji : 11.05.2018 12:00
  64.5 KB
  2_I_formularz ofertowy_ 2018_v_badanie KSC i skons
 • 11.05.2018 07:00
  Data modyfikacji : 11.05.2018 12:00
  70 KB
  3_II_formularz ofertowy_ 2018_badanie GK

Metadane

Data publikacji : 11.05.2018
Data modyfikacji : 11.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Jarząbek
Krajowa Spółka Cukrowa
©1998-2018 Krajowa Spółka Cukrowa. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL