Biuletyn Informacji Publicznej Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac rozbiórkowych oraz wybudowanie w systemie generalnego wykonawstwa (tzw. stan „pod klucz”) w Porcie morskim w Gdańsku, z materiałów własnych wykonawcy, pakowni cukru oraz magazynu logistycznego dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A., wg dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiającego - w trybie Negocjacji nieograniczonych - Ogłoszenia - Krajowa Spółka Cukrowa

Krajowa Spółka Cukrowa
Ostatnia aktualizacja strony: 11.12.2018, 15:47

Ogłoszenia

Piątek, 29 grudnia 2017

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac rozbiórkowych oraz wybudowanie w systemie generalnego wykonawstwa (tzw. stan „pod klucz”) w Porcie morskim w Gdańsku, z materiałów własnych wykonawcy, pakowni cukru oraz magazynu logistycznego dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A., wg dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiającego - w trybie Negocjacji nieograniczonych

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, kapitał zakładowy w pełni opłacony 990.677.758,00 zł, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980 ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie prac rozbiórkowych oraz wybudowanie w systemie generalnego wykonawstwa (tzw. stan „pod klucz”) w Porcie morskim w Gdańsku, z materiałów własnych wykonawcy, pakowni cukru oraz magazynu logistycznego dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A., wg dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiającego - w trybie Negocjacji nieograniczonych

1. ORGANIZATOR  POSTĘPOWANIA/ZAMAWIAJĄCY
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
ul. Kraszewskiego 40
87-100 Toruń
Fax. 056 65 01 104
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000084678, kapitał zakładowy w pełni opłacony 990.677.758,00 zł, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980.

2. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, w dniu 26.01.2018 r. o godz. 14.00. W otwarciu ofert uczestniczą wyłącznie członkowie Komisji Przetargowej Organizatora Postępowania.

3. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES
Przedmiotem postępowania jest wykonanie prac rozbiórkowych oraz budowa w systemie generalnego wykonawstwa (tzw. stan „pod klucz”) w Porcie morskim w Gdańsku, z materiałów własnych wykonawcy, pakowni cukru oraz magazynu logistycznego dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A., wg dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiającego.

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A., 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40 w Kancelarii ogólnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01.2018 r. do godz. 12.00. W przypadku przesłania oferty pocztą musi ona wpłynąć do siedziby Organizatora Postępowania w terminie do dnia 26.01.2018 r. do godz. 12.00.

5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferenci będą związani swoją ofertą przez 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

6. NIEZBĘDNE DOKUMENTY I WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW
Oferent powinien dołączyć do oferty:
6.1. Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert,
6.2. Oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert,
6.3. Prezentację sposobu realizacji zadania (aspekt techniczno-organizacyjny),
6.4. Specyfikację składników cenotwórczych z rozbiciem cenowym na poszczególne etapy robót,
6.5. Harmonogram realizacji poszczególnych etapów robót,
6.6. Referencje potwierdzające doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zadań w ciągu ostatnich 5 lat wraz z opisem zrealizowanych prac,
6.7. Aktualny wydruk z właściwego rejestru przedsiębiorców,
6.8. Pełnomocnictwo udzielone osobie składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta chyba, że oferta zostanie złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta na podstawie dokumentów wskazanych w pkt. 6.7.,
6.9. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z płaceniem podatków, opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7. WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA
7.1. Oferent składa jedną ofertę.
7.2.  Nie dopuszcza się składania ofert przez konsorcjum firm.
7.3. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim.
7.4. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7.5. Oferta winna w szczególności zawierać dokumenty, o których mowa w pkt. 6.
7.6. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.
7.7. Wynagrodzenie podane przez Oferenta na formularzu ofertowym winno być wyrażone w pieniądzu [PLN] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń). Oferent zobowiązany jest wskazać najpierw wynagrodzenie w kwocie netto i brutto zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w tabeli formularza ofertowego, a następnie wynagrodzenie całkowite ryczałtowe za wykonanie przedmiotu postępowania w kwocie netto. Wynagrodzenie ryczałtowe podane przez Oferenta na formularzu ofertowym winno obejmować wszelkie koszty za wykonanie przedmiotu postępowania (w tym także koszty materiałów i robocizny, transportu, nadzoru, ewentualnych ceł i opłat administracyjnych, itp.). Krajowa Spółka Cukrowa S.A. przyjmuje, iż wiążącym wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu postępowania jest wynagrodzenie całkowite ryczałtowe netto wyrażone słownie.
7.8. Oferty należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z napisem:
„NIE OTWIERAĆ - OFERTA HANDLOWA - budowa magazynu logistycznego”
7.9. Na kopercie należy umieścić dane Oferenta.

8. INFORMACJA O FORMIE SKŁADANYCH PRZEZ OFERENTÓW OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
8.1. Oferent składa oświadczenia i dokumenty w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
8.2. W przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem w sposób, o którym mowa w pkt. 8.1.
8.3. Dokumentacja budowlana, o której mowa w pkt 3. Zaproszenia do składania ofert będzie dostępna dla Oferentów u osoby  upoważnionej do kontaktów z Oferentami, wskazanej w pkt 9.2. Przed uzyskaniem dokumentacji budowlanej Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia do składnia ofert.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
9.1. Oferent może wystosować pytanie do Organizatora Postępowania dotyczące przedmiotu postępowania. Pytania Oferentów powinny być wysyłane do dnia 19.01.2018 roku, do godziny 14.00 na adres e-mail: henryk.jazwinski@polski-cukier.pl.
9.2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami z ramienia Organizatora Postępowania, do momentu otwarcia ofert jest - Pan Henryk Jaźwiński, adres e-mail: 
henryk.jazwinski@polski-cukier.pl
9.3. Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania niemieszczące się w zakresie Zaproszenia do składania ofert lub złożone po terminie wyznaczonym do składania pytań przez Oferentów.
9.4. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Organizatora Postępowania drogą elektroniczną na wskazane przez Oferentów adresy e-mail.
9.5. Wszystkie pytania kierowane do Organizatora Postępowania przez Oferentów będą rejestrowane. Odpowiedzi na pytania będą rozsyłane za pomocą poczty elektronicznej na wskazane przez Oferentów adresy e-mail.

10. WYBÓR OFERT
10.1. Wybór oferty dokonywany będzie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
10.2. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
10.2.1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
10.2.2. nie zawiera wszystkich wymaganych w Zaproszeniu do składania ofert informacji lub dokumentów.
10.3. O odrzuceniu oferty Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zawiadamia niezwłocznie Oferenta wskazując przyczynę odrzucenia oferty.
10.4. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostaną wybrane Oferty zakwalifikowane do negocjacji. Celem prowadzonych negocjacji będzie uzyskanie najlepszej oferty dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Negocjacje zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi oferentami.
10.5. Negocjacje z Oferentami planuje się przeprowadzić od dnia 01.02.2018 r., szczegółowy termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji określony zostanie w zaproszeniu do negocjacji.
10.6. Po przeprowadzeniu Negocjacji Oferenci będą zobowiązani do złożenia ofert końcowych w terminie i na warunkach określonych przez Organizatora Postępowania.
10.7. Oferty końcowe podlegają ponownej ocenie, w takim przypadku Oferent zwolniony jest z obowiązku ponownego składania dokumentów, o których mowa w pkt 6.6. - 6.9. pod warunkiem, że dane w nich zawarte nie uległy zmianie.

11. ZASADY I TRYB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
11.1. Zawarcie umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po zaakceptowaniu najlepszej oferty i podjęciu decyzji przez właściwy organ Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
11.2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana otrzyma pisemną informację o przyjęciu jego oferty. Pozostali Oferenci zostaną pisemnie powiadomieni o tym, że ich oferty nie zostały wybrane. 

12. ZASTRZEŻENIA I INFORMACJE DODATKOWE
12.1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). Warunki postępowania zostały określone w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert.
12.2. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia Negocjacji.
12.3. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zamknięcia Negocjacji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
12.4. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.
12.5. Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, odstąpienia od przeprowadzenia negocjacji, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia postępowania w części lub w całości - bez podania przyczyny, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
12.6. Złożona w postępowaniu oferta staje się własnością Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
12.7. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. informuje, że teren inwestycji jest dzierżawiony przez Zamawiającego na podstawie zawartej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Porcie morskim w Gdańsku.
12.8. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. jest w posiadaniu dokumentacji geologicznej, dostępnej dla Oferentów, na ich prośbę.
12.9. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, że zawarte w pkt 13 Zaproszenia do składania ofert dodatkowe postanowienia umowy nie mają charakteru wyczerpującego. W toku postępowania, Zamawiający będzie uprawniony do przedłożenia wybranym oferentom, z którymi będą prowadzone negocjacje projektu umowy, zawierającego szczegółowe postanowienia umowne.    

13. DODATKOWE  POSTANOWIENIA UMOWY
W umowie zostaną zawarte, w szczególności następujące postanowienia:
13.1. Zastrzeżone kary umowne dla Wykonawcy w przypadkach:
13.1.1. opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań w toku realizacji umowy - w wysokości nie mniej niż 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego za każdy dzień opóźnienia,
13.1.2. opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych - w wysokości nie mniej niż 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego za każdy dzień opóźnienia,
13.1.3. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy - w wysokości nie mniej niż 15 % wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego,
13.1.4. kar umownych nałożonych przez Wydzierżawiającego teren inwestycji na Zamawiającego, z tytułu nienależytego wykonania obowiązków przez Wykonawcę.
Szczegółowe uzgodnienia w zakresie przypadków nałożenia na Wykonawcę kar umownych, jak i ich wysokość będą przedmiotem negocjacji.
13.2. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
13.3. Warunkiem wystawienia faktur będą podpisane przez Zamawiającego protokoły odbiorów przewidziane w umowie z klauzulą „bez zastrzeżeń”. Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego będzie następowała na podstawie faktur doręczonych Zamawiającemu.
13.4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za teren budowy.
13.5. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
13.6. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wiedzą, normami budowlanymi, przepisami prawa i z najwyższą profesjonalną starannością z wykorzystaniem materiałów właściwych  dla tych celów, Polskimi normami, unijnymi aktami prawnymi, zasadami wiedzy technicznej oraz z dokumentacją budowlaną dostarczoną przez Zamawiającego.
13.7. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami i obostrzeniami obowiązującymi na terenie Portu morskiego w Gdańsku. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostaną określone w umowie.
13.8. Wykonawca będzie miał obowiązek posiadać ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej, w pełnym zakresie odpowiedzialności, z sumą ubezpieczenia w kwocie nie niższej niż 2.500.000,00 PLN. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia  zostaną zawarte w umowie. Kopię polisy Wykonawca złoży Zamawiającemu w terminie wskazanym w umowie.
13.9. Język umowy polski i właściwe prawo polskie.
13.10. Właściwy do rozstrzygania sporów Sąd powszechny w Toruniu.
13.11. Sposób i terminy płatności wynagrodzenia powiązane będą ściśle z ustalonym harmonogramem realizacji inwestycji oraz specyfikacją składników cenotwórczych z rozbiciem cenowym na poszczególne etapy robót. Płatności będą dokonywane po zakończeniu prac danego etapu.
13.12. Zamawiający  dopuszcza możliwość zapłaty Wykonawcy zaliczki po podpisaniu umowy w wysokości nie wyższej niż 10 % należnego Wykonawcy wynagrodzenia całkowitego, ryczałtowego netto.
13.13. W przypadku płatności przez Zamawiającego jakichkolwiek zaliczek Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowych zwrotu zaliczki.
13.14. Wykonawca w przypadku zawierania umów z podwykonawcami będzie zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie tych umów oraz do przekazania Zamawiającemu kopii zawartych umów.
13.15. Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbiór robót od podwykonawców.
13.16. Wykonawca będzie miał obowiązek składać Zamawiającemu dowody uiszczenia wynagrodzeń podwykonawcom. W przypadku niewykonania tego obowiązku Zamawiający będzie miał prawo wstrzymać bieżące płatności.
13.17. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za działania podwykonawców i dostawców.
13.18. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości, Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania 5% wynagrodzenia całkowitego ryczałtowego netto Wykonawcy określonego w umowie. Zatrzymanie powyższej kwoty będzie następować częściami, z każdej płatności, w wysokości 5% wypłaconej Wykonawcy raty wynagrodzenia. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie zaakceptowanej przez Zamawiającego gwarancji bankowej, Zamawiający zwróci Wykonawcy zatrzymaną kwotę, bez odsetek, w terminie 7 dni od złożenia tego zabezpieczenia. 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 29.12.2017
Data modyfikacji : 29.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Jarząbek
Krajowa Spółka Cukrowa
©1998-2018 Krajowa Spółka Cukrowa. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL