Biuletyn Informacji Publicznej ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na udział w konkursie na wykonanie i dostawę płuczki niskowodnej dla Oddziału „Cukrownia Malbork” w Malborku - Ogłoszenia - Krajowa Spółka Cukrowa

Krajowa Spółka Cukrowa
Ostatnia aktualizacja strony: 11.12.2018, 15:47

Ogłoszenia

Czwartek, 01 lutego 2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na udział w konkursie na wykonanie i dostawę płuczki niskowodnej dla Oddziału „Cukrownia Malbork” w Malborku

Krajowa Spółka Cukrowa S. A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń Zaprasza do składania ofert na udział w konkursie na wykonanie i dostawę płuczki niskowodnej dla Oddziału „Cukrownia Malbork” w Malborku.

Krajowa Spółka Cukrowa S. A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń Zaprasza do składania ofert na udział w konkursie na wykonanie i dostawę płuczki niskowodnej dla Oddziału „Cukrownia Malbork” w Malborku.

1.Określenie przedmiotu konkursu pisemnego – wykonanie płuczki niskowodnej z uwzględnieniem niżej podanych założeń:
1.1. Wydajność nominalna płuczki 8000 ton buraków na dobę.
1.2. typ płuczki: kułakowa z komorami
1.3. Wyposażenie – łapacz kamieni i łapacze piasku sterowane automatycznie
1.4. Wał bez podparcia pośredniego
1.5. Komory i łapy przerzutowe, wyrzutowe – 6 kpl.
1.6. Odwodnienie komór w celu utrzymania poziomu w każdej komorze
1.7. Długość płuczki 11.000 mm
1.8. Sito o oczkach 8x35 mm
1.9. Napęd: NORD SK 15507AD-IEC; moc silnika minimum 110 kW lub więcej, jeżeli będzie taka potrzeba.
1.10. Ilość obrotów wału – do 10 obr/min.

2. Oferta powinna zawierać:
2.1. proponowaną cenę netto za wykonaną płuczkę niskowodną i dostarczoną do Oddziału „Cukrownia Malbork”,
2.2. termin wykonania i dostawy płuczki do 31 lipca 2018 r.,
2.3. dokładne dane oferenta – imię i nazwisko, firmę, wskazanie formy prawnej oraz danych adresowych, wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w związku z ofertą, z podaniem numerów telefonów,
2.4. datę sporządzenia oferty,
2.5. oświadczenia oferenta, że:
- posiada on potencjał ekonomiczny i wiedzę fachową potrzebną do wykonania umowy,
-  oferta wiąże do dnia 30.04.2018 r.,
2.6. dokumentację ofertową, a w szczególności:
• odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
•  zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i decyzję o nadaniu NIP,
•  oświadczenie oferenta, że stan faktyczny i prawny przedmiotu oferty jest mu znany i nie wnosi     w tym zakresie zastrzeżeń.
Oferta oraz dokumenty będące składnikami oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez należycie upoważnionych przedstawicieli oferenta, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych. Wszystkie dokumenty w ofercie powinny być sporządzone w języku polskim. Oferta nie może zawierać poprawek ani skreśleń.

3. Miejsce i termin składania ofert:
Pisemne oferty w zamkniętych, nieuszkodzonych kopertach z dopiskiem „Oferta na wykonanie i dostawę płuczki – nie otwierać” z danymi oferenta należy składać do dnia 09 luty 2018 roku do godziny 11:00 w sekretariacie KSC S.A. Oddział „Cukrownia Malbork” 82-200 Malbork, ul, Sikorskiego 51.
Oferty niespełniające powyższych wymogów i złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez rozpatrzenia.

4. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 lutego 2018 roku, o godz. 12:00, w Oddziale „Cukrownia Malbork” w Malborku, ul. Sikorskiego 51 w budynku fabrycznym, biuro gł. mechanika. Przeprowadzenie otwarcia ofert będzie miało charakter zamknięty. O wynikach postępowania oferenci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub listownie.

5. Kryteria oceny ofert:
- wykonanie płuczki zgodnie z powyższymi założeniami,
- doświadczenie w realizacji takich i podobnych zadań,
- cena za wykonanie płuczki o wyżej założonych parametrach.

6. Warunki formalne:
6.1. oferta zostanie odrzucona, jeżeli zostanie złożona po terminie lub nie odpowiada wymaganiom – warunkom określonym w ogłoszeniu,
6.2. organizator bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia konkursu,
6.3. organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,
6.4. organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny,
6.5. organizator zastrzega sobie prawo do częściowego skorzystania z oferty,
6.6. organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prowadzenia dodatkowych rokowań z oferentami,
6.7. organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyeliminowania  bez rozpatrzenia ofert oferentów, którzy wcześniej odmówili zawarcia umowy po wybraniu ich oferty lub wykonywali zawartą umowę w sposób nienależyty.

7. Pozostałe informacje:
Wszelkich informacji na temat wykonania płuczki można uzyskać u pracownika KSC S.A. Oddział „Cukrownia Malbork” tel.: 695-650-241 w godzinach od 8:00 do 14:00.

Metadane

Data publikacji : 01.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek
Krajowa Spółka Cukrowa
©1998-2018 Krajowa Spółka Cukrowa. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL