Krajowa Spółka Cukrowa

2011-10-20 PRZETARG - sprzedaż nieruchomości w Małej Wsi

rajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetargustny na sprzedaż

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetargustny na sprzedaż:

  1. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości działek nr 176/29 i nr 176/30 wraz z prawem własności budynków i budowli o łącznej pow. 1,5703 ha, położonej w miejscowości Mała Wieś, gmina Mała Wieś powiat płocki, województwo mazowieckie, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00067147/4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 143.100,00 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące sto złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 14.310 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta dziesięć złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

  1. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości działek nr 176/4 i nr 176/7 o łącznej pow. 0,2543 ha, położonej w miejscowości Mała Wieś, gmina Mała Wieś powiat płocki, województwo mazowieckie, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00067147/4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 38.400,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych) netto, przy czym do ceny wylicytowanej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 3.840 zł (słownie: trzy tysiące osiemset czterdzieści złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych).

  1. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości działek nr 384/10 i nr 384/11 o łącznej pow. 4,7121 ha, położonej w miejscowości Mała Wieś, gmina Mała Wieś powiat płocki, województwo mazowieckie, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00067147/4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 56.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto, przy czym do ceny wylicytowanej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 5.600 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych ). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

  1. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości działek nr 64/2 i nr 65 o łącznej pow. 0,4100 ha, położonej w miejscowości Mała Wieś, gmina Mała Wieś powiat płocki, województwo mazowieckie, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00067147/4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30.100,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy sto złotych) netto, przy czym do ceny wylicytowanej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 3.100 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych).

  1. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości działek nr 176/12, 176/14, 176/27, 176/28 o łącznej pow. 0,2026 ha wraz z prawem własności budynków i budowli, położonej w miejscowości Mała Wieś, gmina Mała Wieś powiat płocki, województwo mazowieckie, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00067147/4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 95.300,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych) netto, przy czym do ceny wylicytowanej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 9.530 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji  wynosi 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

Oferowane do sprzedaży ww. nieruchomości nie są obciążone hipoteką ani innymi prawami na rzecz osób trzecich.

Licytacje odbędą się dnia10 października 2011 r. o godz. 9:00 w byłej Cukrowni Borowiczki przy pl. Witosa 1 w Płocku, w sali stołówki

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ oddział w Płocku o numerze 93 2030 0045 1110 0000 0017 3710 z dopiskiem „wadium – nieruchomość   dz. nr ………” w terminie do 08-11-2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji muszą posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto, osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć prawo użytkowania wieczystego w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Za datę uiszczenia ceny nabycia uważa się dzień wpływu kwoty na wyżej wskazany rachunek. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynków i budowli zostanie przekazane po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 10:00 do 13:00 w okresie od dnia 19-10-2011 r. do dnia 04-11-2011 r po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Mariusz Olenderek tel. (24) 267-85-68  kom. 695-650-076.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

Metadane

Data publikacji : 20.10.2011
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Jarząbek
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek

Opcje strony

do góry