Krajowa Spółka Cukrowa

2011-11-04 PRZETARG - sprzedaż nieruchomości w Tucznie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości:

  1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Tucznie, obręb Tuczno [0021], gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, o powierzchni 0,1504 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 136/5, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00024223/7, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 242.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych) brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 24.200,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 2.420,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia złotych).

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Licytacja odbędzie się dnia 30 listopada 2011 r. o godz. 9:00 w miejscu prowadzenia działalności w Janikowieprzy ul. Topolowej 1, BiuroGłówne – Sala Konferencyjna. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. Oddział Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – nieruchomość zabudowana nr 136/5 w Tucznie” w terminie do 25 listopada 2011 r.

  1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Tucznie, obręb Tuczno [0021], gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, o powierzchni 0,0047 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 136/6, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00024223/7, wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 13.400,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta złotych) brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 1.340,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 134,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery zł).

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia umowy. Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Licytacja odbędzie się dnia 30 listopada 2011 r. o godz. 9:30 w miejscu prowadzenia działalności w Janikowieprzy ul. Topolowej 1, BiuroGłówne – Sala Konferencyjna. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. Oddział Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – nieruchomość zabudowana nr 136/6 w Tucznie” w terminie do 25 listopada 2011 r.

  1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Tucznie, obręb Tuczno [0021], gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, o powierzchni 0,1837 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 136/7, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00024223/7, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 266.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 26.600,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 2.660,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych).

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Licytacja odbędzie się dnia 30 listopada 2011 r. o godz. 10:00 w miejscu prowadzenia działalności w Janikowieprzy ul. Topolowej 1, BiuroGłówne – Sala Konferencyjna. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. Oddział Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – nieruchomość zabudowana nr 136/7 w Tucznie” w terminie do 25 listopada 2011 r.

  1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Tucznie, obręb Tuczno [0021], gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, o powierzchni 0,2543 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 136/9, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00024223/7, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Zbycie nieruchomości nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego tej nieruchomości nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość obejmującą działkę nr 136/8, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00024223/7. Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości zabudowanej wynosi 337.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy złotych) netto. Do ceny sprzedaży uzyskanej w wyniku przetargu dla działki 136/9 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% od wartości 1,58% ceny sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 33.700,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 3.370,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 30 listopada 2011 r. o godz. 10:30 w miejscu prowadzenia działalności w Janikowieprzy ul. Topolowej 1, BiuroGłówne – Sala Konferencyjna. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. Oddział Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – nieruchomość zabudowana nr 136/9 w Tucznie” w terminie do 25 listopada 2011 r.

  1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Tucznie, obręb Tuczno [0021], gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, o powierzchni 1,0164 ha oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 136/10, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00024223/7, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, oraz

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Tucznie przy ulicy Bydgoskiej, obręb Tuczno [0021], gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, o powierzchni 0,0882 ha oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 136/8, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00024223/7 wraz z prawem własności budowli znajdujących się na tej nieruchomości.

Zbycie nieruchomości nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem na nieruchomości obejmującej działkę nr 136/8 nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 136/9, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00024223/7. Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości zabudowanych wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń wynosi łącznie 425 000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych) netto. Sprzedaż działki nr 136/8 jest zwolniona z podatku VAT. Do ceny sprzedaży uzyskanej w wyniku przetargu dla działki 136/10 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% od wartości 0,05% ceny sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 42.500,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 4.250,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 30 listopada 2011 r. o godz. 11:00 w miejscu prowadzenia działalności w Janikowieprzy ul. Topolowej 1, BiuroGłówne – Sala Konferencyjna. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. Oddział Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – nieruchomość zabudowana nr 136/8 i 136/10 w Tucznie” w terminie do 25 listopada 2011 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto, osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w miejscu prowadzenia działalności w Tucznie, ul Bydgoska 10 w dni powszednie w godz. od 10:00 do 14:00 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu z niżej wskazaną osobą. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Zbigniew Rak tel. 695 650 351.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

Metadane

Data publikacji : 04.11.2011
Data modyfikacji : 07.11.2011
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Jarząbek
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Jarząbek

Opcje strony

do góry