Krajowa Spółka Cukrowa

2011-11-07 PRZETARG - sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Brześć Kujawski, Godziszewy, Mościska i Ruszkowo

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1.  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Mościska, obręb 0008 - Mościska, gmina Bzurze, powiat rypiński, województwo kujawsko - pomorskie, obejmującej działkę nr 32/1 o powierzchni 0,3000 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta  nr WL1Y/00001350/1.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 8.600,00zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 860,00zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 86,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć złotych ).

Licytacja odbędzie się dnia 29 listopada 2011 roku, o godz. 9.00w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” Brześć Kujawski ul Przemysłowa 1.

2.  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Mościska, obręb 0008 - Mościska, gmina Bzurze, powiat rypiński, województwo kujawsko - pomorskie, obejmującej działkę nr 31 o powierzchni 0,3900 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00001350/1.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 9.000,00zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 90,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 29 listopada 2011 roku, o godz. 9.15 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” Brześć Kujawski ul Przemysłowa 1.

3.  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Mościska, obręb 0008 - Mościska, gmina Bzurze, powiat rypiński, województwo kujawsko - pomorskie, obejmującej działkę nr 69 o powierzchni 0,4300 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00001351/8.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 9.800,00zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 980,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 98,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 29 listopada 2011 roku, o godz. 9.30w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” Brześć Kujawski ul Przemysłowa 1.

4.   prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ruszkowo, obręb 0014 - Ruszkowo, gmina Wąpielsk, powiat rypiński, województwo kujawsko - pomorskie, obejmującej działkę nr 25 o powierzchni 2,3800 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 25066, wraz z prawem własności budowli znajdującej się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 39.000,00zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 390,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 29 listopada 2011 roku, o godz. 9.45w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” Brześć Kujawski ul Przemysłowa 1.

5.   prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Godziszewy, obręb ewidencyjny 0008 - Godziszewy, gmina Rypin, powiat rypiński , województwo  kujawsko- pomorskie obejmującej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej stanowiącej działki nr 270/1 o  powierzchni 1,0 ha i nr 270/2 o powierzchni 0,1 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta WL1Y/00005076/4, wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Łączna cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości obejmującej działkę nr 270/1 i nr 270/2 wynosi 275.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 27.500,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 2.750,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 29 listopada 2011 roku o godz. 10.00w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” Brześć Kujawski ul. Przemysłowa 1.

6.   prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 1/1 o powierzchni 1,0479 ha, położoną w miejscowości Brześć Kujawski, gmina Brześć Kujawskim, obręb ewidencyjny 001-M Brześć Kuj.1, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00033718/1, wraz z prawem własności budowli znajdującej się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 29 listopada 2011 roku o godz.10.30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” Brześć Kujawski ul. Przemysłowa 1.

7.  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski przy ul. Traugutta, gmina Brześć Kujawski, obręb ewidencyjny 001-M Brześć Kuj.1, powiat włocławski, województwo kujawsko – pomorskie, obejmującej działkę nr 24/37o powierzchni 0,3540 ha, wraz z prawem własności budynku biura głównego o powierzchni użytkowej 450,0 m², dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr WL1W/00047195/9.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 402.000,00 zł (słownie: czterysta dwa tysiące złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj 40.200,00 zł  (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście złotych) .Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj, 4.020,00 zł (słownie: cztery tysiące dwadzieścia złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 29 listopada 2011 roku o godz. 11.00w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” Brześć Kujawski ul. Przemysłowa 1.

8.   prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Włocławek, obręb ewidencyjny 0007 - Rózinowo, powiat włocławski, województwo kujawsko - pomorskie obejmującej działkę nr 148 o powierzchni 2,1588 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/0001613/0, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 461.000,00 (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 46.100,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sto złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 4.610,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset dziesięć złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 29 listopada 2011 roku o godz.11.30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” Brześć Kujawskiul. Przemysłowa 1.

9.  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski przy ul. Traugutta, gmina Brześć Kujawski, obręb ewidencyjny 001-M Brześć Kuj.1, powiat włocławski, województwo kujawsko – pomorskie, obejmującej działkę nr 23/42 o powierzchni 0,2136 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr WL1W/00047195/9.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 16.200,00 (słownie: szesnaście tysięcy dwieście złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 1.620,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj 162,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa złote).

Licytacja odbędzie się dnia 29 listopada 2011 roku o godz.12:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” Brześć Kujawski ul. Przemysłowa 1.

10. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski przy ul. Traugutta, gmina Brześć Kujawski, obręb ewidencyjny 001-M Brześć Kuj.1, powiat włocławski, województwo kujawsko – pomorskie, obejmującej działkę nr 23/45 o powierzchni 0,2203 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr WL1W/00047195/9.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 16.800,00 (słownie: szesnaście tysięcy osiemset złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj 1.680,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 168,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 29 listopada 2011 roku o godz.12.30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” Brześć Kujawski ul. Przemysłowa 1. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, bank BGŻ S.A. numer konta bankowego 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 w terminie do dnia 26.11.2011 r. z dopiskiem „wadium – nieruchomość położona w miejscowości: Mościska, Ruszkowo, Godziszewy, Brześć Kujawski, Włocławek stanowiąca działkę nr …… o pow. ……..…ha ”.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć  w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 13.00 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pani Halina Małecka tel. 54 23 05 224, 695 650 165 oraz Pan Andrzej Kowalski tel. 508 087 500 dot. nieruchomości położonych w miejscowości: Mościska. Ruszkowo, Godziszewy.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

Metadane

Data publikacji : 07.11.2011
Data modyfikacji : 07.11.2011
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Jarząbek
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Jarząbek

Opcje strony

do góry