Krajowa Spółka Cukrowa

2011-11-09 PRZETARG - sprzedaż składników majątku ruchomego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

Przetarg I

 

L.p.

Nazwa środka ruchomego , dane techniczne, typ

Numer inwentarzowy

Cena wywoławcza

Wadium

Postąpienie

1

Suwnica pomostowa udźwig – 2,5 t.; rok prod. 1990

CZE 641-12679

1.875

187,50

50

2

Wciągnik elektryczny Balkancar , udźwig – 1 t rok.prod-1981

CZE 641-12291

1.125

112,50

50

3

Wciągnik elektryczny Balkancar, udźwig – 1 t rok.prod-1981

CZE 641-12617

1.125

112,50

50

4

Wciągnik elektryczny Balkancar, udźwig – 1 t rok.prod-1981

CZE 641-12578

1.125

112,05

50

5

Wciągnik elektryczny GP I, udźwig – 1,5 t,  rok.prod-1988

CZE 641-12292

1.350

135,00

50

6

Wciągnik elektryczny GP II, udźwig – 1,5 t,  rok.prod-1986

CZE 641-12248

1.350

135,00

50

7

Stertownik „Żyrafa” szer.taśmy 0,65m;podnoszenie 7,5 m; wydajność – 30t/h.

rok prod.1990

CZE 664-12387

3.375

337,50

50

8

Stertownik „Żyrafa”-typ:Z-60/5 prod.WZR Kraków szer.taśmy 0,65m;podnoszenie 8,5 m ; wydajność – 50t/h.

Rok prod.1972

CZE 643-11684

2.250

225,00

50

9

Półautomat dozujący „Nulka”.wydajność – 700 opak/h. Wielkość opak.-0,2-1,0 kg.

Rok prod.1992

CZE 435-12417

13.500

1.350,00

200

10

Dozownik do cukru „Nulka”-N-5 Wydajność -500 opak. Wielkość opak.0,2-1,0 kg.

Rok prod.1992

CZE 435-12608

11.250

1.125,00

200

11

Żuraw hydrauliczny samojezdny- stalowa Wola HD-114. Wysokość podnoszenia– 7m; udźwig-2,5 t; silnik – Perkins 55 KW. Rok prod.1992

CZE 764-12438

13.500

1.350,000

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż wszystkich środków trwałych jest zwolniona z podatku VAT.

 

Przetarg II

 

L.p.

Nazwa środka ruchomego, dane techniczne , typ

Numer inwentarzowy

Cena wywoławcza

Wadium

Postąpienie

3

Samochód ciężarowy „Star” 1142, nr. rej. TOS W306,              rok prod. 1996

 

7.920+VAT

792,00

200

4

Nożyce dwukrążkowe typ NK3,           rok prod. 1994

CZE 424- 12445

530+VAT

53,00

50

5

Wciągnik uchylny typ FALKANCAR/KC10/5-04 udźwig 1000kg, rok prod. 1988

 CZE 424-12687

7.920

792,00

200

6

Frezarka uniwersalna typ JAROCIN FWC25, rok prod. 1960

CZE 402-10378

2.640

264,00

100

7

Piła tarczowa do drewna typ KOMET SR, rok prod.1971

CZE 540-10380

660

66,00

50

8

Obrabiarka do drewna typ DYKT 5 rok prod. 1981

CZE 540-12104

2.970

297,00

100

9

Lokomotywa spalinowa typ. Fablok/Ls150 SM03, nr. kolej. 143, rok prod. 1969

 CZE 701-11526

36.300

3.630,00

500

10

Lokomotywa spalinowa typ. Fablok/Ls150 SM03 nr.kolej.483 ,rok prod. 1963

CZE 701-11064

23.100

2.310,00

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg I odbędzie się dnia 7 grudnia 2011 r. o godz. 10.00

Przetarg I odbędzie się dnia 7 grudnia 2011 r. o godz. 11.00

 

Przetargi będą przeprowadzone w byłej „Cukrowni Częstocice” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 27 w sali konferencyjnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: Wciągnik elektryczny GP I – Częstocice przetarg II - poz.5” w terminie do dnia 6 grudnia 2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis  z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej do dnia 21 grudnia 2011 r. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od  zapłaty ceny nabycia we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży, łącznie z pracami zabezpieczającymi. Przedmioty przetargu można oglądać w byłej „Cukrowni Częstocice” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 27 w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w terminie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udzielają: Pan Stanisław Marzec pod nr. tel. (41) 265 20 81, kom. 695 650 052 oraz Pan Mariusz Brzyski kom: 695 650 054

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub w przypadku poszczególnych pozycji bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych. 

Metadane

Data publikacji : 09.11.2011
Data modyfikacji : 09.11.2011
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Jarząbek
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Jarząbek

Opcje strony

do góry