Krajowa Spółka Cukrowa

2011-11-22 PRZETARG – na sprzedaż płyt betonowych w Brzezicach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

- płyt betonowych ażurowych typu YOMB o wymiarach 1 m x 0,75 m – 700 szt. zlokalizowanych na byłym składzie buraczanym, w miejscowości Brzezice, gmina Piaski, powiat lubelski, województwo lubelskie.

Cena wywoławcza – 8.000,00 zł, wadium – 800,00 zł, minimalne postąpienie – 100,00 zł. Do ceny sprzedaży doliczony będzie 23% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Departamentu Aktywizacji Zasobów Region Lublin w Lublinie, ul. Krochmalna 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „Lublin – płyty YOMB- tpp Brzezice” w terminie do dnia 14 grudnia 2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej do dnia 22 grudnia 2011 r. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zapłaty ceny nabycia we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Demontaż oraz transport nabytych płyt betonowych, wykonywany jest przez nabywcę i na jego koszt. Nabywca zobowiązuje się do demontażu płyt i uporządkowania terenu po demontażu i wywiezieniu płyt w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. pod rygorem obciążenia kosztami składowania płyt po tym terminie.

Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (81) 463 22 42, 695 650 356. Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod tymi samymi numerami telefonów.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Metadane

Data publikacji : 23.11.2011
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Jarząbek
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek

Opcje strony

do góry