Krajowa Spółka Cukrowa

2011-11-24 PRZETARG – sprzedaż maszyn i urządzeń z Nowego Stawu, z Pruszcza i z Gryfic

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

 1. Waga wozowa najazdowa 60T, pomost 3x14mb, 1999 r.;cena wywoławcza 8.856,00 zł brutto (w tym podatek VAT), wadium 885,00 zł, postąpienie 100,00 zł;
 2. Ładowarka Fadroma typ Ł-200, 1970 r.;cena wywoławcza 12.500,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 1.250,00 zł, postąpienie 150,00 zł;
 3. Suwnica pomostowa 20T, rozpiętość.11mb, dł. podtorza 22mb, 1985 r.; cena wywoławcza 24.000,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 2.400,00 zł, postąpienie 250,00 zł;
 4. Ogrzewacz płytowy VT 80-B-6 pow. 82 m2GEA, 1995 r.; cena wywoławcza 9.840,00 zł brutto (w tym podatek VAT), wadium 990,00 zł, postąpienie 100,00 zł;
 5. Ogrzewacz płytowy VT 80-B-6 pow. 82m2GEA, 1995 r.;cena wywoławcza 9.840,00 zł brutto (w tym podatek VAT), wadium 990,00 zł, postąpienie 100,00 zł;
 6. Ogrzewacz płytowy VT 80-B-6 pow. 62 m2 GEA, 1995 r.;cena wywoławcza 9.840,00 zł brutto (w tym podatek VAT), wadium 990,00 zł, postąpienie 100,00 zł;
 7. Wagopakowaczka wentylowa 50 kg, typ 192 FB, 1989 r.; cena wywoławcza 13.500,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 1.350,00 zł, postąpienie 150,00 zł;
 8. Wagopakowaczka wentylowa 50 kg, typ 192 FB, 1989 r.; cena wywoławcza 13.500,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 1.350,00 zł, postąpienie 150,00 zł;
 9. Wagopakowaczka wentylowa 50 kg, 1968 r.;cena wywoławcza 13.500,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 1.350,00 zł, postąpienie 150,00 zł;
 10. 10.Wagopakowaczka wentylowa 50 kg, 1968 r.; cena wywoławcza 13.500,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 1.350,00 zł, postąpienie 150,00 zł;
 11. Turbozespół TP 4/4, moc, 6 MW, ciśnienie pary 0,4 MPa, napięcie 6,0 kV, 1985 r.; cena wywoławcza 84.000,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 8.400,00 zł, postąpienie 900,00 zł;
 12. Prasa filtracyjna typ HOESCH 40S, pow. filtra 112 m2, pojemność 3.213 m3, 1994 r.; cena wywoławcza 92.250,00 zł brutto (w tym podatek VAT), wadium 9.225,00 zł, postąpienie 1.000,00 zł;
 13. Prasa filtracyjna typ HOESCH 40S, pow. filtr 112m2, pojemność 3.213 m3, 1994 r.; cena wywoławcza 92.250,00 zł brutto (w tym podatek VAT), wadium 9.225,00 zł, postąpienie 1.000,00 zł;
 14. Wagopakowaczka w opakowania 1kg typ HESSER, 1968 r.; cena wywoławcza 40.000,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 4.000,00 zł, postąpienie 400,00 zł;
 15. Wiata o pow. 170 m2, wys. 5,5 m, 1982 r.; cena wywoławcza 8.000,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 800,00 zł, postąpienie 100,00 zł;
 16. Wiata magazynowa o pow. 430 m2, wys. 9,3 m z podtorzem suwnicowym i suwnicą o udźwigu 5t i dł. 9,7 m, 1984 r.; cena wywoławcza 35.000,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 3.500,00 zł, postąpienie 350,00 zł;
 17. Samochód ciężarowy 3,5 T Lublin, 1996 r.; cena wywoławcza 2.100,00 zł brutto (w tym podatek VAT), wadium 210 zł, postąpienie 100,00 zł;
 18. Ładowarka Fadroma typ Ł-34, 1981 r.;cena wywoławcza 22.800,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 2.280,00 zł, postąpienie 250,00 zł;
 19. Paczkarka do cukru HESSER (1kg); cena wywoławcza 271.000,00 zł brutto (w tym podatek VAT), wadium 27.100,00 zł, postąpienie 3.000,00 zł;
 20. Turbozespół SIEMENS, moc 2 MW, 0,18 MPa, 0,4 kV; cena wywoławcza 47.970,00 zł brutto (w tym podatek VAT), wadium 4.800,00 zł, postąpienie 500,00 zł;
 21. Samochód ciężarowy Lublin 3302 (blaszak), 1997 r.; cena wywoławcza 3.500,00 zł brutto (w tym podatek VAT), wadium 350,00 zł, postąpienie 100,00 zł.

Licytacja odbędzie siędnia 15 grudnia 2011 r.o godz. 10:00w budynku biurowym byłej cukrowni w Nowym Stawie przy ul. Mickiewicza 16, 82-230 Nowy Staw. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A.numer  98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium - NST poz. 1, … , 14, lub/i wadium - PRU poz. 15 , … , 18” lub/i wadium - GRY poz. 19, … , 21” w terminie do 13.12.2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r. Nr 27, poz.177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia na podstawie wystawionej faktury VAT. W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej niż osiągnięta w przetargu, Nabywca traci prawo wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone wadium, które przepada na rzecz Spółki. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone, w ciągu 3 dni roboczych po zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Demontażu i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży wykonuje Nabywca na własny koszt.

Przedmiot przetargu można obejrzeć: pozycje 1 - 14 w byłej cukrowni w Nowym Stawie przy ul. Mickiewicza 16, 82-230 Nowy Staw, pozycje 15 - 18 w byłej cukrowni w Pruszczu Gdańskim ul. Chopina 17, 83-000 Pruszcz Gdański, pozycje 19 - 21 w byłej cukrowni w Gryficach ul. Fabryczna 2, 72-300 Gryfice do dnia 13.12.2011 r., w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr tel. 695 650 303 - dot. Nowego Stawu, 601 617 231 - dot. Pruszcza Gdańskiego i 669 990 166 - dot. Gryfic.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

Metadane

Data publikacji : 24.11.2011
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Jarząbek
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek

Opcje strony

do góry