Krajowa Spółka Cukrowa

2011-12-01 PRZETARG - sprzedaż składników majątku ruchomego w lokalizacji Janikowo

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

 1. Tokarka kłowa TUE40, nr inwentarzowy JAN41000002, rok produkcji 1965, cena wywoławcza wynosi 5.000,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 500,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
 2. Tokarka uniwersalna TUM 35D1, nr inwentarzowy JAN41000026, rok produkcji 1972, cena wywoławcza wynosi 4.500,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 450,00 zł, postąpienie 45,00 zł;
 3. Frezarka uniwersalna, nr inwentarzowy JAN41200060, rok produkcji 1982, cena wywoławcza wynosi 6.000,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 600,00 zł, postąpienie 60,00 zł;
 4. Piła do drewna SOLO 644, nr inwentarzowy JAN54000122, rok produkcji 1995, cena wywoławcza wynosi 150,00 zł netto (plus podatek VAT 23%), wadium 15,00 zł, postąpienie 2,00 zł;
 5. Pralnica PCE 30A, nr inwentarzowy JAN66100225, rok produkcji 1996, cena wywoławcza wynosi 1.800,00 zł netto (plus podatek VAT 23%), wadium 180,00 zł, postąpienie 18,00 zł;
 6. Agregat proszkowy, nr inwentarzowy JAN66300088, rok produkcji 1980, cena wywoławcza wynosi 250,00 zł netto (zwolniony z podatku VAT) wadium 25,00 zł, postąpienie 3,00 zł;
 7. Ciągnik ogrodniczy z osprzętem, nr inwentarzowy JAN46000009, w tym: kultywator nr inwentarzowy NO3/15451 JAN oraz przyczepa nr inwentarzowy NO3/15455 JAN, rok produkcji 1978, cena wywoławcza wynosi 1.200,00 zł netto (zwolniony z podatku VAT), wadium 120,00 zł, postąpienie 12,00 zł;
 8. Ciągnik ogrodniczy TZ-4K-14, nr inwentarzowy JAN46000057, rok produkcji 1991, cena wywoławcza wynosi 1.000,00 zł netto (zwolniony z podatku VAT), wadium 100,00 zł, postąpienie 10,00 zł,
 9. Przyczepa do ciągnika ogrodniczego, nr inwentarzowy JAN48000058, rok produkcji 1991, cena wywoławcza wynosi 300,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 30,00 zł, postąpienie 3,00 zł;
 10. Instalacja wentylacji, klimatyzacji oraz odpylania budynku stolarni nr inwentarzowy JAN 65200165, rok produkcji 1991, cena wywoławcza wynosi 3.500,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 350,00zł, postąpienie 40,00 zł.
 11. Turbina parowa – typ TP2 z generatorem, nr inwentarzowy TUC32000187, rok produkcji 1958, cena wywoławcza wynosi 16.000,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 1 600,00 zł, postąpienie 160,00 zł;
 12. Przyczepa wywrotka 6t, nr inwentarzowy TUC74800849, rok produkcji 1990, cena wywoławcza wynosi 4.400,00 zł netto (zwolniony z podatku VAT), wadium 440,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
 13. Przenośnik śrubowy PSW 1059/630, nr inwentarzowy TUC64300586, rok produkcji 1991, cena wywoławcza wynosi 7.500,00 zł netto (zwolniony z podatku VAT), wadium 750,00 zł, postąpienie 75,00 zł;

Licytacja odbędzie się dnia 11 stycznia 2012 r. o godz. 11.00w miejscu prowadzenia działalności Janikowoprzy ul. Topolowej 1 w Janikowie, BiuroGłówne – Sala Konferencyjna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, w banku BGŻ S.A. Oddział Operacyjny w Inowrocławiu o numerze 72 2030 0045 1110 0000 0067 7130 z dopiskiem „Lokalizacja Janikowo, I przetarg 11.01.2012r, wadium - poz.1(lub 2,3,4,…)” w terminie do 05.01.2012 r.

Przedmioty I przetargu można obejrzeć w miejscu prowadzenia działalności Janikowo, ul. Topolowa 1 (poz.1-10) i Tuczno ul. Bydgoska 10 (poz. 11-13) do dnia poprzedzającego przetarg w dni robocze w godz. od 9.00 do 13.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu I przetargu poz.1-10 udziela Pan Stanisław Radach - tel. kom. 601 337 006. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu I przetargu poz. 11-13 udziela Pan Zbigniew Rak - tel. kom. 695 650 351.

Każdy z uczestników biorący udział w przetargach zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że stan faktyczny i prawny przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Każdy z oferentów zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że nie zachodzą przeszkody określone w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.). Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość,

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu lub pełnomocnicy powinni posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia, natomiast wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia osiągniętą w przetargu, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej, niż cena nabycia osiągnięta w przetargu, Nabywca traci prawo wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone wadium, które przepada na rzecz Spółki. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników licytacji, poza wyłonionym Nabywcą, zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w ciągu siedmiu dni roboczych po zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Demontażu i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży dokonuje Nabywca na własny koszt.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

Metadane

Data publikacji : 01.12.2011
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Jarząbek
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek

Opcje strony

do góry