Krajowa Spółka Cukrowa

2011-12-05 PRZETARG – na sprzedaż sprzętu transportowego w Oddziale „Cukrownia Malbork” w Malborku

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż n/w sprzętu transportowego, który odbędzie się w siedzibie Oddziału „Cukrownia Malbork" w Malborku w dniu 28 grudnia 2011 r. o godz. 10:00 w pokoju nr 3 - Kierownika Działu Gospodarki Materiałowej

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż n/w sprzętu transportowego, który odbędzie się w siedzibie Oddziału „Cukrownia Malbork" w Malborku w dniu 28 grudnia 2011 r. o godz. 10:00 w pokoju nr 3 - Kierownika Działu Gospodarki Materiałowej.

 1. Samochód ciężarowy KIA PREGIO VAN62,70 rok prod.1999, nr fabryczny KNETB2812X6330205, ładowność 1320 kg, cena wywoławcza: 800 zł netto,
 2. Samochód ciężarowy FORD Transit 190 L rok prod.1996, nr fabryczny WF0LXXGGVLTA02558, ładowność 1830 kg, cena wywoławcza 1.200 zł netto,
 3. Samochód ciężarowy STAR 742 rok prod.1992, nr fabryczny SUSAFA2B5MA000305,  ładowność 3500 kg, cena wywoławcza 4.000 zł netto,
 4. Samochód ciężarowy STAR W 200 rok prod.1981, nr fabryczny 7307, ładowność 5260 kg, cena wywoławcza 5.600 zł netto,
 5. Przyczepa Sanok D-50 rok prod.1990, nr fabryczny 61293, ładowność 6000 kg, cena wywoławcza 800 zł netto,
 6. Przyczepa Sanok D-633 rok prod.1990, nr fabryczny 1637, ładowność 6000 kg, cena wywoławcza 800 zł netto,
 7. Samochód ciężarowy JELCZ S415 rok prod.1990, nr fabryczny 1715, ładowność 8000 kg, cena wywoławcza 8.000 zł netto,
 8. Ciągnik URSUS C-355 rok prod.1972, nr fabryczny 147624, cena wywoławcza 1.600 zł netto,
 9. Samochód ciężarowy Polonez TRUCK rok prod.1995, nr fabryczny SUPBO5CEJSN037580, ładowność 200 kg, cena wywoławcza 800 zł netto,
 10. Wóz asenizacyjny typ 507/3 rok prod.1965, pojemność 4000 l, cena wywoławcza 800 zł netto,
 11. Wózek widłowy DV 1733.33.22 rok prod.1979, nr fabryczny 37969230, udźwig 3200 kg, cena wywoławcza 2.250 zł netto,
 12. Spycharko-koparka Białoruś rok prod.1974, nr fabryczny 163284, cena wywoławcza 1.600 zł netto,
 13. Koparka KM 602 rok prod.1972, wolnobieżna, cena wywoławcza 12.000 zł netto,
 14. Ładowarka Ł-2 rok prod.1973, nr fabryczny 1646, wolnobieżna, cena wywoławcza 4.000 zł netto,
 15. Ładowarka Ł-200 rok prod.1982, nr fabryczny 7093, wolnobieżna, cena wywoławcza 4.000 zł netto,
 16. Ładowarka Ł-34 rok prod.1989, nr fabryczny 9305, wolnobieżna, cena wywoławcza 9.000 zł netto,
 17. Ładowarka hydrauliczna Ł-35 rok prod.1991, nr fabryczny 153, wolnobieżna, cena wywoławcza 9.000 zł netto.

Powyższy zbywany sprzęt, który jest częściowo niekompletny lub nadmiernie wyeksploatowany, można obejrzeć na terenie KSC S.A. Oddział ,,Cukrownia Malbork” w Malborku przy ul. Reymonta 16/17 w dniach od 09.12.2011 r. do 23.12.2011 r. w godz. 8:00 – 14:00, oraz w siedzibie byłej cukrowni w Nowym Stawie przy ul. Mickiewicza 16, dotyczy sprzętu z poz. nr 9, 10, 13, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w terminie do 27.12.2011 r. wadium w wysokości 10% ceny netto danego sprzętu transportowego, na rachunek bankowy KSC S.A w banku BGŻ S.A. nr 89 2030 0045 1110 0000 0039 4360 z dopiskiem „wadium”. Przy czym liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Oddziału. Oferty pisemne w kopertach należy składać w Sekretariacie Oddziału „Cukrownia Malbork” w Malborku przy ul. Reymonta 16/17, 82-200 Malbork do dnia 27.12.2011 r. do godziny 15:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do Oddziału „Cukrownia Malbork".

Koperta zawierająca ofertę przetargową powinna być zamknięta, nieuszkodzona oraz posiadać następujące oznakowanie:

- adres organizatora przetargu,

- nazwę przedmiotu przetargu: „przetarg na sprzedaż sprzętu transportowego – nie otwierać”,

- nazwę, adres, nr telefonu i faksu oferenta, umożliwiający dalszą korespondencję lub zwrot nieotwartej koperty.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożona oferta jest wiążąca do dnia 31.01.2012 r.

Oferta winna spełniać następujące wymogi formalne:

- zawierać jednoznacznie określoną cenę zakupu,

- dokładne dane oferenta, tj. nazwa, siedziba oraz statusu prawny oferenta (w przypadku osób fizycznych imię, nazwisko i adres),

- datę sporządzenia oferty,

- w przypadku przedsiębiorców należy dołączyć aktualny odpis z KRS, zaświadczenie o nr identyfikacyjnym REGON i decyzję o nadaniu NIP,

- oferta winna zawierać numer telefonu kontaktowego oferenta, a także nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku nieprzyjęcia danej oferty,

- potwierdzenie dokonania wpłaty wadium,

- dokument wskazujący, że osoba, która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,

- oświadczenie oferenta, że stan faktyczny i prawny przedmiotu przetargu jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie KSC S.A. Oddział „Cukrownia Malbork” w Malborku, ul. Reymonta 16/17 w dniu 28.12.2011 r. i będzie miało charakter zamknięty.

Jeśli po otwarciu kopert okaże się, że więcej niż jedna oferta zawiera tę samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji. O terminie licytacji organizator poinformuje zainteresowanych. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana, zostanie mu zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta - zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz organizatora, jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium przepada na rzecz organizatora, jeśli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku w terminie trzech dni po zamknięciu przetargu. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w formie wystawionej faktury sprzedaży, w terminie ustalonym po zakończeniu przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić jednorazowo cenę nabycia osiągniętą w przetargu, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie później niż w ciągu siedmiu dni od wystawienia faktury, na rachunek bankowy organizatora.

W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej niż osiągnięta w przetargu cena nabycia, nabywca traci prawa wynikające z wyboru jego oferty, a wpłacone wa­dium przepada na rzecz organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

- odstąpienia od przeprowadzenia przetargu,

- zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

- unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny,

- przedłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Transportu Pana Mirosława Domagały pod numerem telefonu: 695 650 246 w godzinach od 8:00 do 14:00.

Metadane

Data publikacji : 07.12.2011
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Jarząbek
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek

Opcje strony

do góry