Krajowa Spółka Cukrowa

2011-12-05 PRZETARG – na sprzedaż nieruchomości położonych w Michalowie Kolonii, Wożuczynie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż:

1.  Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Wożuczynie Cukrowni, obręb 15 Michalów Kolonia, gmina Rachanie, powiat Tomaszów Lubelski, województwo lubelskie, składającej się z działki nr: 164 o pow. 0,13 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer ZA1T/00043356/5 wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń „Wieży ciśnień – hydroforni” znajdującej się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosi 110.000,00 zł. netto. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 11.000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 2.000,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 12 stycznia 2012 r. o godz. 11.00w Wożuczynie Cukrownia 1 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – Wożuczyn -  działka 164 – wieża ciśnień ” w terminie do 10 stycznia 2012 r.

2.  Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Michalów Kolonia, obręb15, gmina Rachanie powiat Tomaszów Lubelski, województwo lubelskie, składającej się z działek: nr: 472 o pow. 3,05 ha i nr: 475 o pow. 1,27 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer ZA1T/00043356/5 wraz z prawem własności budynków , budowli i urządzeń  znajdujących się na tej  nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosi 730.000,00 zł. netto. Sprzedaż zwolniona z  podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 73.000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 10.000,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 12 stycznia 2012 r. o godz. 12.00w Wożuczynie Cukrownia 1 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – działki 472 i 475 – plac surowcowy” w terminie do 10 stycznia 2012 r.

3.  Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Wożuczynie, obręb Michalów Kolonia, gmina Rachanie, powiat Tomaszów Lubelski, województwo lubelskie, składającej się z działki nr: 227 o pow.0,12 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer ZA1T/00043356/5 wraz z prawem własności budynku świetlicy przyzakładowej, budowli i urządzeń znajdującej się na tej nieruchomości z zastrzeżeniem ustanowienia na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S.A w Toruniu ograniczonego prawa rzeczowego z wpisem do księgi wieczystej i umowy sprzedaży , polegającego na nieodpłatnym korzystaniu z węzła ciepłowniczego znajdującego się w piwnicy budynku przedmiotowej świetlicy.

Cena wywoławcza wynosi 70.000,00 zł. netto. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 7.000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1.000,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 12 stycznia 2012 r. o godz. 13.00w Wożuczynie Cukrownia 1 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium –  działka 227 - świetlica” w terminie do 10 stycznia 2012 r.

4.  Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Michalów Kolonia, obręb 15 Michalów, gmina Rachanie, powiat Tomaszów Lubelski, województwo lubelskie, urządzonej obiektem stawowym, obejmującej działkę nr: 248 o pow.10,61 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer ZA1T/00043356/5.

Cena wywoławcza wynosi 96.000,00 zł. netto. Sprzedaż opodatkowana 23 % stawka podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 9.600,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1.000,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 12 stycznia 2012 r. o godz. 14.00w Wożuczynie Cukrownia 1 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950z dopiskiem „wadium – działka 248 – odstojniki” w terminie do 10 stycznia 2012 r.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoba fizyczna zobowiązana jest posiadać dokumenty potwierdzające swoją  tożsamość , a osoba będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 3 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela przedstawiciel KSC Pan Kazimierz Darmochwał – tel: 084 – 66-33-111 lub 695 650 214.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

Metadane

Data publikacji : 09.12.2011
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Jarząbek
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek

Opcje strony

do góry