Krajowa Spółka Cukrowa

2011-12-29 PRZETARG - na sprzedaż składników majątku ruchomego w lokalizacjach Rejowiec i Wożuczyn

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

 

PRZETARG I

 

L.p.

Przedmiot przetargu

Cena wywoławcza netto

wadium

Stawka podatku VAT

Postąpienie

Indeks lokalizacji

1

Samochód ciężarowy „STAR” nr.rejestr: LKS S 667 model: 1142. przebieg: 261.500 km rok produkcji: 1996 nr.inwent: REJ 7-42-2943

3.000

300

23 %

100

Rejowiec

2

Przyczepa skrzyniowa Zasław / D-655 o ładowności: 6 t. nr.rejestr: LKS P 929. Rok produkcji : 1997 nr.inwent: REJ 7-48-3126.

4.125

415

23 %

100

Rejowiec

3

Przyczepa skrzyniowa Zasław / D-655 o ładowności : 6 t. nr.rejestr: LKS P 928. Rok produkcji: 1996 nr.inwent: REJ 7-48-3124

3.375

340

23 %

100

Rejowiec

4

Tokarka uniwersalna TUG 40/1500 nr.fabryczny: 5645. Rok produkcji – 1967. nr.inwent: REJ 4-10-1394.

1.500

150

zw

100

Rejowiec

5

Wózek widłowy Balkancar DV 1733 Udźwig – 3,2 t. Rok produkcji 1986. nr.inwent: REJ 7-63-2851.

4.125

415

zw

100

Rejowiec

6

Stertownik „ŻYRAFA” – . szerokość taśmy: 0,60 m, podnoszenie 8,5 m. Wydajność 50 t/h. rok produkcji – brak danych. nr.inwent: REJ 6-43-3111

6.000

600

zw

200

Rejowiec

 

PRZETARG II

 

L.p

Przedmiot przetargu

Cena wywoławcza netto

wadium

Stawka podatku VAT

Postąpienie

Indeks lokalizacji

1

Ładowarka Stalowa Wola Ł-34 rok.prod. 1982

30.000

3.000

zw

500

Wożuczyn

2

Zbiornik na formalinę poj. 25 m.sześć.dł-5 m. śr.2,5 m WOZ 6-60-604-2915

3.600

360

zw

100

Wożuczyn

3

Wózek widłowy RAK 2,5 t. Silnik LPG. KLE 7-68-000-3618

5.250

525

zw

100

Wożuczyn

4

Wózek akumulatorowy Udźwig-1,4 t., KLE 7-68-000-3565

4.500

450

zw

100

Wożuczyn

5

Wózek akumulatorowy WW 1,6 t. KLE 7-62-000-3496

1.350

135

zw

100

Wożuczyn

6

Zakrętarka do śrub KZN Skalmierzyce ZS-4,5. rok prod. 1993 KLE-5-84-000-3302

1.500

150

23 %

100

Wożuczyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZETARG III

 

L.p.

Przedmiot przetargu

Cena wywoławcza netto

wadium

Stawka podatku VAT

Postąpienie

Indeks lokalizacji

1

Dłutownica Typ-7M430, rok prod. 1965

9.350

935

zw

100

Wożuczyn

2

Frezarka Typ-676P, rok prod. 1980

8.000

800

zw

100

Wożuczyn

3

Szlifierka do płaszczyzn Typ-SPC20b, rok prod. 1979

8.000

800

zw

100

Wożuczyn

4

Frezarka Typ-FXJ 40, rok prod. 1990

6.670

670

zw

100

Wożuczyn

5

Dłutownica Typ-ST III, rok prod. 1971

6.000

600

zw

100

Wożuczyn

6

Nożyce uniwersalne Typ-NU 13A, rok prod. 1987

3.000

300

zw

100

Wożuczyn

7

Frezarka do drewna Typ-FPD Nr fab.359, rok prod. 1991

1.350

135

zw

100

Wożuczyn

8

Wiertarka promieniowa Typ-WRC 25, ok prod. 1960

2.670

270

zw

100

Wożuczyn

9

Waga samochodowa 50 tonowa - Nr 1

10.000

1.000

zw

100

Wożuczyn

10

Waga samochodowa 50 tonowa -Nr 2

10.000

1.000

zw

100

Wożuczyn

Przetarg I dla lokalizacji Rejowiec odbędzie się dnia 25 stycznia 2012 r. o godz. 9.00,

Przetarg II dla lokalizacji Wożuczyn odbędzie się dnia 25 stycznia 2012 r. o godz. 12.00,

Przetarg III dla lokalizacji Wożuczyn odbędzie się dnia 25 stycznia 2012 r. o godz. 13.30.

Przetargi będą przeprowadzone w byłej „Cukrowni Rejowiec” w Rejowcu ul. Fabryczna 16 i w byłej „Cukrowni Wożuczyn” w Wożuczynie 1 w salach konferencyjnych.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. - nr: 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: Wożuczyn - ładowarka – przetarg II - poz.1” w terminie do dnia 23 stycznia 2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej do dnia 10 lutego 2012 r. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zapłaty ceny nabycia we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży, łącznie z pracami zabezpieczającymi. Przedmioty przetargu można oglądać w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w terminie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udzielają:

- lokalizacja Wożuczyn – Pan Stanisław Zinkiewicz- tel: 695 650 219

- lokalizacja Rejowiec – Pan Leszek Garbacz – tel: 785 852 080.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub w przypadku poszczególnych pozycji bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

Metadane

Data publikacji : 29.12.2011
Data modyfikacji : 29.12.2011
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Jarząbek
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Jarząbek

Opcje strony

do góry