Krajowa Spółka Cukrowa

2014-10-09 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Rejowcu

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny- licytację na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny- licytację na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

I. Maszyny i środki transportu

L.p.

Nazwa środka ruchomego.

Rok produkcji

Numer inwentarzowyREJ-

Cena wywoławcza brutto

Wadium

Postąpienie

1.

Wiertarka stołowa WS 15

4-11-2974

60

6

5

2.

Wiertarka stołowa WS 13 tr.

4-11-2979

60

6

5

3.

Sprężarka tłokowa N50.

Rok prod. 2004

4-44-17061

1.570

157

50

4.

Wentylator WPT 40. Nr.fabryczny 1300

Rok prod. 2004

4-46-18372

660

66

10

5.

Wentylator + kominek

4-46-23317

1.650

165

50

6.

Nagrzewnica 200kW.

Rok prod. 2005

4-69-23318

4920

492

100

7.

Strugarka do drewna DSGA-63.

Rok produkcji 1966

5-40-1312

600

60

10

8.

Wypalarko-obcinarka.

Rok prod. 2004

5-44-17067

5500

550

100

9.

Frezarka do palet . Typ FAV 21/07/04

Rok prod. 2004

5-44-17068

5810

581

100

10.

Trak TR-800. Nr. B09/08/21. Rok prod. 2004

5-44-17069

10.250

1.025

200

11.

Wielopiła WP 500 .

Rok prod. 2004.

5-44-17070

10.250

1.025

200

12.

Formatówka PF 450.

Rok prod. 2004.

5-44-17072

1400

140

50

13.

Oflisiarka OST 450.

Rok prod. 2004

5-44-17073

5500

550

100

14.

Ostrzarka OST 1000 .

Rok prod. 2004

5-44-17074

550

55

10

15.

Podajnik kłód PKJ.

Rok prod. 2004

5-44-17075

5500

550

100

16.

Klockarka do palet .

Rok prod. 2004

5-44-17076

5500

550

100

17.

Pistolet Stanley.

Rok prod. 2005.

5-44-18879

360

36

10

18.

Układ PPS 60 do suszenia palet. Rok prod. 2005

6-59-23319

185

18,50

10

19.

Kocioł UNIWEX – UZST/05. Moc 200kW. Masa własna-3.850kg. Rok budowy 2005

3-10-23316

19.680

1968

500

20.

Zbijarka-ZAV 43/07/04 .

Rok prod. 2004

5-44-17066

19.820

1982

500

21.

Formatówka MN 3 .

Rok prod. 2004

5-44-17071

10.950

1.095

200

22.

Wózek podnośnikowy „Rak 2A-CK” . Nr.fabr.-633
Rok produkcji 1985.

7-64-16671

2780

278

100

23.

Ładowarka Ł-34 nr.33. Rok prod. 1989. Przepływomierz EDM-1403 w Ł-34

5-80-2988

5-80-3218

12.800

1.280

200

24.

Ładowarka Ł-200 nr. 31. Rok prod. 1982. Przepływomierz EDM-1403 w Ł-200

5-80-2595

5-80-3219

21.200

2.120

250

25.

Zespół prądotwórczy. Typ- ZSE 253400.

Moc – 20 kW. Rok prod. 1989. Nr. fabryczny - 1465. Masa własna- 930 kg

 

3-44-2973

 

2.300

 

230

 

100


II. Wyposażenie

L.p.

Nazwa

Ilość

Cena wywoławcza brutto

Wadium

Postąpienie

1.

Wielopiła do opiołów

1

3.000

300

100

2.

Piła do drewna „ Makita „ używana

1

160

16

10

3.

Pistolet ręczny do klamer

1

60

6

5

4.

Piła do drewna 450 – używana.

W komplecie – 50 szt. tarcz

1 kpl

150

15

10

5.

Piła do drewna 800 – używana .

W komplecie - 2 sztuki tarcz

1 kpl.

120

12

5

6.

Piła do drewna 1000-używana.

W komplecie – 23 sztuki tarcz

1 kpl.

200

20

10

7.

Piła do drewna 1000 – nowa - tarcza

2

1000 za 1 sztukę

100

20

8.

Formatówka

1

560

56

10

9.

Przecinarka do metalu

1

110

11

5

10.

Wentylator KN 50 W

1

80

8

5

11.

Piła mechaniczna do drewna

2

960 zł za 1 sztukę

96

20

W cenie wywoławczej w/w aktywów zawarty jest 23 % podatek VAT.

Licytacja odbędzie się dnia 06 listopada 2014 r. o godz. 10:00.

Licytacja będzie przeprowadzona w byłej Cukrowni „Rejowiec” w Rejowcu-Osadzie ul. Fabryczna 16 w sekretariacie I piętro. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: Podajnik kłód PKJ - poz. 15- maszyny i śr. transportu – Rejowiec” w terminie do dnia 04 listopada 2014 r. W przypadku uczestnictwa w licytacji wielu przedmiotów objętych licytacją , wpłacone wadium winno stanowić sumę poszczególnych wymaganych wadium z dopiskiem których pozycji wpłata dotyczy. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji
(Dz. U. Nr 27 z 2007 r., poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej do dnia 21 listopada 2014 r. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zapłaty ceny nabycia we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży, łącznie z pracami zabezpieczającymi. Przedmioty przetargu można oglądać w byłej Cukrowni „ Rejowiec” w Rejowcu- Osadzie ul. Fabryczna 16 w dni powszednie w godz. od 800 do 1400 w terminie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Bolesław Smyl – 695 650 263.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub w przypadku poszczególnych pozycji bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

Metadane

Data publikacji : 09.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Jarząbek
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek

Opcje strony

do góry