Krajowa Spółka Cukrowa

2014-10-15 Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Wierzchowinie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

 1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wierzchowina, obręb ewidencyjny 0023, gmina Żółkiewka, powiat krasnostawski, województwo lubelskie, obejmującej działkę nr 1209 o powierzchni 0,38 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zamościu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZA1Z/00121363/2.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) netto, przy czym sprzedaż tej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

  Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 300,00 zł (słownie: trzysta złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 100,00 zł (słownie: sto złotych).

  Licytacja odbędzie się w dniu 5 listopada 2014 r. o godz. 9.00, w Oddziale Cukrownia Krasnystaw, w budynku administracji, piętro 3 pok. 314 w Siennicy Nadolnej.

 2. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wierzchowina, obręb ewidencyjny 0023, gmina Żółkiewka, powiat krasnostawski, województwo lubelskie, obejmującej działkę nr 1672 o powierzchni 0,84 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zamościu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZA1Z/00121363/2, wraz z prawem własności budynku i budowli znajdujących się na tej nieruchomości w postaci: budynku wagowego murowanego o pow. 42 m2 , utwardzenie placu o pow. 8.200 m2 (płyty betonowe  3x1,3m-3x1m, kostka betonowa 0,50x0,25m).

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 245.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych) netto, przy czym sprzedaż tej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

  Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 24.500,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysięcy pięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

  Licytacja odbędzie się w dniu 5 listopada 2014 r. o godz. 10.00, w Oddziale Cukrownia Krasnystaw, w budynku administracji, piętro 3 pok. 314 w Siennicy Nadolnej.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy prowadzony przez BGŻ S.A. Oddzial Chełm nr: 15 2030 0045 1110 0000 0010 5080 w terminie do 04.11.2014r. z dopiskiem „wadium –  nieruchomość(poz. …) położona w miejscowości Wierzchowina”. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej  wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu

  W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające status prawny oferenta:

  1) osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej - kopię dowodu osobistego,

  2) pozostali oferenci – odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) - wydruk ze strony internetowej CEIDG, decyzję o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o numerze REGON, w przypadku działania oferenta przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta w przetargu.

  Ponadto, osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić na piśmie w oryginale zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

  Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

  Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

  Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie pięciu dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

  Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Henryk Szewczuk tel. 82.577 02 11 w. 209,  kom. 695650271.

  Przedmiot przetargu można obejrzeć do dnia poprzedzającego przetarg w dni powszednie w godz. od 10.00 do 14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

  Krajowa Spółka Cukrowa S.A zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

Metadane

Data publikacji : 15.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Jarząbek
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek

Opcje strony

do góry