Krajowa Spółka Cukrowa

2014-10-15 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Stargardzie Szczecińskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

 1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Lotników w Stargardzie Szczecińskim, woj. zachodniopomorskie, obejmującej prawo użytkowania wieczystego działki nr 72/15 o pow. 0,2060 ha, oraz udziału wynoszącego 242/1000 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 72/14 o pow. 0,1723 ha. Dla wyżej opisanej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00094064/4.

  Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości wynosi 90.000,00 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), transakcja będzie opodatkowana wg. stawki VAT obowiązującej w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). Postąpienie wynosi: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100).

  Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargard Szczeciński, wyżej opisane nieruchomości posiadają funkcję – „tereny podmiejskich zespołów mieszkaniowych….”. Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami Gminie - Miastu Stargard Szczeciński, przysługuje ustawowe prawo pierwokupu.

 2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Niemcewicza, obręb ewidencyjny 0021M. Stargard Szczeciński, gmina Stargard Szczeciński, powiat Stargard Szczeciński, województwo zachodniopomorskie, obejmujących działkę nr 62/10 o pow. 0,2750 ha, wraz z prawem własności budynku gospodarczego o pow. użytkowej 5 m2, znajdującego się na nieruchomości, dla której w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00093789/5.

  Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości wynosi 54.340,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych 00/100), transakcja będzie opodatkowana wg. stawki VAT obowiązującej w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 5.434,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 00/100). Postąpienie wynosi 544,00,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści cztery złote 00/100).

 3. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Niemcewicza, obręb ewidencyjny 0021M. Stargard Szczeciński, gmina Stargard Szczeciński, powiat Stargard Szczeciński, województwo zachodniopomorskie, obejmujących działkę nr 62/21 o pow. 0,1450 ha, wraz z prawem własności budynku gospodarczego o pow. użytkowej 4,8 m2, znajdującego się na nieruchomości, dla której w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00093807/8.

  Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości wynosi 28.670,00 zł netto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100), transakcja będzie opodatkowana wg. stawki VAT obowiązującej w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 2.867,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100). Postąpienie wynosi 287,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 00/100).

 4. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Niemcewicza, obręb ewidencyjny 0021M. Stargard Szczeciński, gmina Stargard Szczeciński, powiat Stargard Szczeciński, województwo zachodniopomorskie, obejmujących działkę nr 62/25 o pow. 0,0846 ha, wraz z prawem własności budynku gospodarczego o pow. użytkowej 13,20 m2, znajdującego się na nieruchomości, dla której w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00093810/2.

  Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości wynosi 17.670,00 zł netto (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100), transakcja będzie opodatkowana wg. stawki VAT obowiązującej w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 1.767,00 zł (słownie: tysiąc siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100). Postąpienie wynosi 177,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem złotych 00/100).

  Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargardu Szczecińskiego, wyżej opisane nieruchomości znajdują się w granicach terenów o funkcji : „ tereny podmiejskich zespołów mieszkaniowych”.

  Licytacja odbędzie się 5 listopada 2014 r. godz. 11:00 w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu – Oddział „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Broniewskiego 23, w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Spółki O/Cukrownia Kluczewo Bank PEKAO S.A. I/O Stargard Szczeciński, nr 69 1240 3901 1111 0000 4224 8024, z dopiskiem „Wadium – działka nr ….. , położenie ………”, w terminie do 03.11.2014 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela pracownik Oddziału „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczecińskim, ul. Broniewskiego 23, pokój nr 16, tel. (091) 576 33 09.

Przedmiot przetargu można obejrzeć do dnia poprzedzającego przetarg w dni powszednie w godz. od 10 do 14 po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem O/Cukrownia Kluczewo w Stargardzie Szczecińskim.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

Metadane

Data publikacji : 15.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Jarząbek
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek

Opcje strony

do góry