Krajowa Spółka Cukrowa

2014-10-22 Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Leśmierz

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Leśmierzu, obręb Leśmierz [Nr 0010], jednostka ewidencyjna Ozorków-obszar wiejski, gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 39/29 o powierzchni 1,0398 ha, wydzielonej z działki nr 39/4, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00027864/7, wraz z prawem własności budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości w postaci znajdujących się na większej części powierzchni nieruchomości stawu i dwóch przepustów. Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej wynosi 118.000,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych) netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 11.800,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych). Licytacja odbędzie się dnia 13 listopada 2014 r. o godz. 900 w Miejscu prowadzenia działalności Leśmierz, Leśmierz 9, 95-035 Ozorków, Biuro Główne – Sala Konferencyjna.

2. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Leśmierzu, obręb Leśmierz [Nr 0010], jednostka ewidencyjna Ozorków-obszar wiejski, gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 39/30 o powierzchni 0,9651 ha, wydzielonej z działki nr 39/4, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00027864/7, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Nieruchomość zabudowana jest zespołem budynków fabrycznych, w skład którego wchodzi: budynek magazynu cukru, w którym wyodrębniony jest budynek pakowni z częścią socjalną oraz magazyn podręczny (opakowań) o łącznej powierzchni użytkowej 3.276,36 m2. Wewnątrz budynku pakowni znajduje się część o charakterze socjalnym tj. kabiny sanitarne z prysznicami, toalety i pokój śniadań. Na działce umiejscowiony jest również budynek wentylatorowni o powierzchni 65,36 m2, chodnik z kostki, ogrodzenie parkan i linia kablowa (oświetlenie). Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej wynosi 610.000,00 zł (słownie: sześćset dziesięć tysięcy złotych) netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 61.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 6.100,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto złotych). Licytacja odbędzie się dnia 13 listopada 2014 r. o godz. 930 w Miejscu prowadzenia działalności Leśmierz, Leśmierz 9, 95-035 Ozorków, Biuro Główne – Sala Konferencyjna.

3. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Leśmierzu, obręb Leśmierz [Nr 0010], jednostka ewidencyjna Ozorków-obszar wiejski, gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 15/16 o powierzchni 1,7294 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00027864/7, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Nieruchomość zabudowana jest zespołem budynków fabrycznych, w skład którego wchodzi: czterokondygnacyjny, murowany budynek buraczarni i magazynu technicznego o łącznej powierzchni użytkowej 1.958,98 m2 oraz mniejsze jednokondygnacyjne budynki gospodarcze, tj. pompowni, wagowe i portiernia. Pozostały teren jest utwardzony płytami, asfaltem i trylinką na powierzchni ok. 4.000 m2 oraz murowane ogrodzenie o długości ok. 108 mb. Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej wynosi 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). Licytacja odbędzie się dnia 13 listopada 2014 r. o godz. 1000 w Miejscu prowadzenia działalności Leśmierz, Leśmierz 9, 95-035 Ozorków, Biuro Główne – Sala Konferencyjna.

4. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Leśmierzu, obręb Leśmierz [Nr 0010], jednostka ewidencyjna Ozorków-obszar wiejski, gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 15/21 o powierzchni 12,1553 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00027864/7, wraz z prawem własności budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Na gruncie nie ma żadnych zabudowań, jedynie fragment ogrodzeni o długości ok. 320 mb i trzy słupy linii oświetleniowej. Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej wynosi 1.295.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 129.500,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych). Licytacja odbędzie się dnia 13 listopada 2014 r. o godz. 1100 w Miejscu prowadzenia działalności Leśmierz, Leśmierz 9, 95-035 Ozorków, Biuro Główne – Sala Konferencyjna.

5. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Leśmierzu, obręb Leśmierz [Nr 0010], jednostka ewidencyjna Ozorków-obszar wiejski, gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 15/22 o powierzchni 3,0101 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00027864/7, wraz z prawem własności budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Na nieruchomości znajduje się utwardzenie z trylinki o powierzchni ok. 2.000 m2. Poza utwardzeniem na nieruchomości znajduje się fragment murowanego ogrodzenia o długości ok. 80 mb oraz podziemna linia elektryczna średniego napięcia biegnąca do stacji transformatorowej Spółki znajdującej się na działce nr 15/18. Dla podziemnej linii kablowej 15kV zostanie ustanowiona nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu energii elektrycznej tą linią wchodzącą w skład przedsiębiorstwa Krajowej Spółki Cukrowej S.A. i przebiegającą przez przedmiotową nieruchomość, a także prawo dostępu do tej linii w celu wykonania robót związanych z konserwacją, remontem, naprawami przebudową, na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S.A. i jej następców prawnych. Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej wynosi 385.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 38.500,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Licytacja odbędzie się dnia 13 listopada 2014 r. o godz. 1200 w Miejscu prowadzenia działalności Leśmierz, Leśmierz 9, 95-035 Ozorków, Biuro Główne – Sala Konferencyjna. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. Oddział Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – nieruchomość nr 39/29 lub 39/30, 15/16, …  w Leśmierzu” w terminie do dnia 10 listopada 2014 r. Przedmioty przetargu można obejrzeć w Miejscu prowadzenia działalności Leśmierz, Leśmierz 9, 95-035 Ozorków w dni powszednie w godz. od 1000 do 1300 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu z niżej wskazaną osobą. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Wiesław Zięba tel. 661 666 047. Odnośnie przetargu obowiązywać będą następujące zasady:

- za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

- w celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić na piśmie w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

Metadane

Data publikacji : 22.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Jarząbek
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek

Opcje strony

do góry