Krajowa Spółka Cukrowa

2014-11-03 Przetarg na sprzedaż nieruchomości pofabrycznej zabudowanej w Żninie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż:

 1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych położonych w Żninie przy ul. Janickiego, obręb ewidencyjny Żnin [Nr 0001], jednostka ewidencyjna Żnin [M], powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie stanowiących działki o numerach:

  - 857/30 o pow. 0,0674 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Szubinie XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żninie prowadzona jest księga wieczysta nr BY1Z/00024963/0,

  - 857/44 o pow. 0,0820 ha; 857/45 o pow. 0,0438 ha; 857/46 o pow. 0,2238 ha wydzielonych z działki nr 857/27, dla której w Sądzie Rejonowym w Szubinie XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żninie prowadzona jest księga wieczysta nr BY1Z/00024962/3;

  - 857/32 o pow. 0,0171 ha; 857/33 o pow. 0,0812 ha; 857/34 o pow. 0,0261 ha; 857/35 o pow. 0,6641 ha; 857/36 o pow. 0,2150 ha; 857/37 o pow. 0,0860 ha; 857/38 o pow. 0,3476 ha; 857/39 o pow. 3,9843 ha; wydzielonych z działki nr 857/13, oraz  857/40 o pow. 0,6786 ha; 857/41 o pow. 0,3686 ha; 857/42 o pow. 1,2873 ha; 857/43 o pow. 21,2090 ha, wydzielonych z działki 857/22, oraz 857/9 o pow. 0,2173 ha; 857/10 o pow. 0,2173 ha; 857/12 o pow. 4,1701 ha i  857/14 o pow. 0,3977 ha dla których w Sądzie Rejonowym w Szubinie XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żninie prowadzona jest księga wieczysta nr BY1Z/00014191/4;

  wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tych nieruchomościach w postaci w szczególności utwardzeń placów, dróg wewnętrznych, bocznic kolejowych, wież oświetleniowych, pompowni wymienionych szczegółowo w Załączniku do ogłoszenia dostępnym poniżej,

 2. udziału wynoszącego 22340/57200 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 857/15 o pow. 0,1424 ha i we współwłasności budynku przy ul. Janickiego 5 posadowionego na tej działce, związanego z posiadaniem lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w tym budynku o pow. użytkowej 158,10 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi dla którego w Sądzie Rejonowym w Szubinie XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żninie prowadzona jest księga wieczysta nr BY1Z/00024957/5.

  Łączna cena wywoławcza wynosi 4.780.000,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 478.000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 zł. Licytacja odbędzie się dnia 26.11.2014 r. o godz. 10:00 w biurze Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Lokalizacji Żnin przy ulicy Klemensa Janickiego 1 w Żninie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. Oddział Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950  z dopiskiem „wadium – Żnin” w terminie do 24.11.2014 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Na nieruchomości gruntowej składającej się z działki 857/14 będącej drogą wewnętrzną do osiedla mieszkaniowego ustanowiona zostanie nieodpłatna i na czas nieokreślony służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez działkę 857/14 na rzecz każdorazowego właściciela względnie wieczystego użytkownika lub wieczystego współużytkownika nieruchomości obejmującej działki o numerach 857/18, 857/17, 857/15, 857/16, 857/19, tj. budynków poszczególnych wspólnot mieszkaniowych utworzonych w ramach sprzedaży mieszkań zakładowych. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące udział w licytacji powinny posiadać w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby – wszystko pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Osoba fizyczna zobowiązana jest posiadać dokumenty potwierdzające swoją tożsamość, a osoba będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić na piśmie w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego. Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8:00 do 14:00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela pracownik KSC S.A. Lokalizacja Żnin - Pan Wojciech Meler – tel. 052 – 3031318.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

Metadane

Data publikacji : 03.11.2014
Data modyfikacji : 03.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Jarząbek
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Jarząbek

Opcje strony

do góry