Krajowa Spółka Cukrowa

2014-12-19 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Łapach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności: 18-100 Łapy, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności: 18-100 Łapy, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1)        prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej obejmującej działki nr 211/1 o pow. 5,1140 ha - obręb 2 Łapy II, jedn. ewid.200206_4 Łapy Miasto, nr 14/8 o pow. 6,8460 ha – obręb 14 Łapy Szołajdy, jedn. ewid.200206_5 Łapy Gmina, nr 102/7 o pow. 0,2040 ha – obręb 12 Łapy Łynki, jedn.ewid.200206_5 Łapy Gmina, tj. o łącznej powierzchni 12,1640 ha, położonej w Łapach, powiat białostocki, woj. podlaskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BI1B/00013274/3, wraz z prawem własności budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Nieruchomość jest zabudowana ziemnym zbiornikiem akumulacyjnym wodno-ściekowym oraz infrastrukturą w postaci stacji transformatorowej i linii elektrycznej.

2)        prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej obejmującej działkę nr 343/2 o pow. 0,0351 ha – obręb 2 Łapy II, jedn.ewid.200206_4 Łapy Miasto, położonej w Łapach, powiat białostocki, woj. podlaskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BI1B/00061391/0.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Łapy teren obejmujący opisane w pkt.1 i 2 nieruchomości jest przeznaczony pod działalność produkcyjną i usługową, w tym przemysł, składy, magazyny, budownictwo, usługi transportowe, rzemiosło i inne usługi. Nieruchomości położone są w bezpośrednim sąsiedztwie Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Sprzedaż obejmuje łącznie obie nieruchomości. Nabywca we własnym zakresie ponosi wszelkie koszty dostosowania nieruchomości do dalszego użytkowania.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości opisanych w pkt.1 i 2 wynosi łącznie 702.200,00 zł (słownie: siedemset dwa tysiące dwieście złotych) netto. Sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt. 1 jest zwolniona z podatku VAT, natomiast do ceny sprzedaży nieruchomości opisanej w pkt. 2 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 70.220,00 zł(słownie: siedemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 7.100,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 08 stycznia 2014 r. o godz. 11 w byłej Cukrowni „Łapy” w Łapach w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: „wadium – nieruch. Łapy dz. nr 211/1, 14/8, 102/7, 343/2” w terminie do 07 stycznia 2014 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić w oryginale na piśmie zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone na rachunek bankowy oferenta, nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia licytacji. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w byłej Cukrowni „Łapy” w Łapach w dni powszednie w godz. od 8 do 13 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg. Informacje na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr telefonu (85) 715 88 07, kom. 695 650 367.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

Metadane

Data publikacji : 19.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Jarząbek
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek

Opcje strony

do góry