Krajowa Spółka Cukrowa

2016-02-19 Przetarg- na sprzedaż składników majątku ruchomego po byłej cukrowni Łapy, woj. podlaskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny- licytację na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego znajdujących się w byłej cukrowni „Łapy” w Łapach, woj. podlaskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny- licytację na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego znajdujących się w byłej cukrowni „Łapy” w Łapach, woj. podlaskie:

 

 

L.p.

 

Przedmiot sprzedaży (nazwa, model, typ)

Ilość

szt.

Cena wywoławcza

netto zł/ szt./kpl. *) 

 

Wadium

zł/szt./kpl.

 

Postąpienie

zł/szt./kpl.

1.

Suszarko – schładzarka do cukru (bębnowa), wydajność 500 t/db, śr.bębna 2,4m, dł.bębna 10m, dł.całk.11,5m; r.prod.1972, producent: ŚFUP; nr inw. ŁAP 560211 wraz z wyposażeniem w postaci:

- dozatora ślimakowego, r.bud.1973, nr inw. ŁAP 56063,

- wentylatorów nadmuchu typu FK80, r.bud.1972–szt.2,

- wentylatora wyciągowego typu FK120, r.bud.1972–szt.1

- armatury (przepustnice, żaluzja, nagrzewnica), r.b.1973

 

1kpl.

59 000

5 900

600

2.

Warnik cukrzycy o poj.40 T; poj.całk.50580 litrów; średnica 3700 mm; napęd mieszadła górny; r.prod.1997; producent: DORR-OLIVER Deutschland GmbH; nr inw. 560/24808/LAP

1

49 000

4 900

500

3.

Aparat wyparny –pow.ogrzewania 1100 m²; poj.komory aparatu 72,8m³; r.bud.1973; producent: ŚFUP nr inw. ŁAP 560208

1

36 000

3 600

500

4.

Kocioł parowy Babcock (Niemcy)–40t pary/h, ciśn.3,8 MPa, temp. pary 450/400ºC, moc cieplna 24,7 MWt, paliwo: olej opał.-mazut, r.bud.1975, nr inw. ŁAP 31318

1

120 000

12 000

1 200

5.

Kocioł parowy 0080-010 (FAKOP Sosnowiec)–80t pary/h ciśn.3,7 MPa, temp. pary 450ºC, moc cieplna 49,3 MWt, paliwo: olej opał.-mazut, r.bud.1974, nr inw. ŁAP 3136, ŁAP 3137

2

180 000

18 000

1 800

6.

Przemysłowy wentylator promieniowy WPW 125, r.1991 (nieużywany), prod.”Fawent” Chełm Śląski,

nr inw. ŁAP 446508

1

16 700

1 670

200

7.

Prasa do wysłodków - plantatorska 900 (ślimakowa), r.bud.1972, producent: ZUP -Nysa,   

nr inw. ŁAP 560215, 560216, 560262

3

10 000

1 000

100

8.

Przenośnik ślimakowy wysłodków śr.800mm, dł. 7,5mb

(wyk. część. kwasoodporne), r.b.1974,nr inw. ŁAP 643358

1

6 000

600

100

9.

Wagopakarka Natronag, typ 192FB/2-K, zakres ważenia do 50kg, r.bud.1990, nr inw. 560/26271-26272/LAP

2

8 550

 

855

 

100

*) podane ceny wywoławcze są cenami netto - do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Licytacja odbędzie się dnia 11 marca 2016 r. o godz. 1100 w byłej Cukrowni „Łapy” w Łapach w sali konferencyjnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: „Suszarko - schładzarka –poz.1” w terminie do 09 marca 2016 r.  Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania  uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży łącznie z pracami porządkowymi i zabezpieczającymi. Jeżeli demontaż będzie wymagał naruszenia konstrukcji budynku (w tym: ścian, dachu, stropu) nabywca będzie obowiązany do uzgodnienia sposobu demontażu ze sprzedającym. Nabywca przy tym we własnym zakresie i na swój koszt wykonuje wszystkie czynności dodatkowe związane z demontażem. Przedmioty przetargu można obejrzeć w byłej Cukrowni „Łapy” w Łapach w dni powszednie w godz. od 800 do 1300 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg. Informacje na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr telefonu  kom. 695 650 367. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

Metadane

Data publikacji : 19.02.2016
Data modyfikacji : 22.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Jarząbek
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Jarząbek

Opcje strony

do góry