Biuletyn Informacji Publicznej Przetarg w dniu 21 lutego 2018 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Brzuze, woj. kujawsko-pomorskie - Przetargi 2018 - Krajowa Spółka Cukrowa

Krajowa Spółka Cukrowa
Ostatnia aktualizacja strony: 20.09.2019, 12:14

Przetargi 2018

Niedziela, 28 stycznia 2018

Przetarg w dniu 21 lutego 2018 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Brzuze, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 27., poz.177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 27., poz.177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 12/2 o pow. 0,9685 ha, położonej w miejscowości Brzuze, obręb - 1 Brzuze, powiat rypiński, woj. kujawsko – pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00017568/7.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 18.500,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych) netto, przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 1.850,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 43/1 o pow. 0,9456 ha, położonej w miejscowości Giżynek, obręb 3 - Giżynek, powiat rypiński, woj. kujawsko – pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00017568/7.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) netto, przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

3) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 43/3 o pow. 2,3438 ha, położonej w miejscowości Giżynek, obręb 3 - Giżynek, powiat rypiński, woj. kujawsko – pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00017568/7.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 37.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych) netto, przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 400,00 zł (słownie: czterysta złotych).

4) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 56 o pow. 0,2000 ha, położonej w miejscowości Trąbin Rumunki, obręb 15 – Trąbin Rumunki, powiat rypiński, woj. kujawsko – pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00017568/7.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) netto, przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

5) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 12/1 o pow. 0,0146 ha, położonej w miejscowości Dobre, obręb 2 – Dobre, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00030912/1.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) netto, przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).

6) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Dobre, obręb 2 - Dobre, gmina Brzuze, powiat rypiński, woj. kujawsko - pomorskie, obejmującej działkę nr 215/2 o powierzchni 2,5774 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00017569/4.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

Nieruchomości stanowią działki po byłej kolejce wąskotorowej.

Licytacja odbędzie się w dniu 21 lutego 2018 r. o godz. 13:00 w miejscu prowadzenia działalności Janikowo, ul. Topolowa 1, w budynku biura głównego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 w terminie do dnia 19 lutego 2018 r. z dopiskiem: „Wadium – przetarg działka nr …….”. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć na piśmie oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Osoby biorące udział w licytacji powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające status prawny oferenta:

  • osoby fizyczne - dowód osobisty,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza dodatkowo aktualny wydruk z Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • osoby prawne aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z Rejestru,
  • decyzję o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  • w przypadku działania oferenta przez pełnomocnika oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta w przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym i nabywa nieruchomość na majątek odrębny, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić najpóźniej do daty podpisania aktu notarialnego zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie, albo umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1380 j.t.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 09:00 do 14:00 w terminie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Uzgodnienie terminu obejrzenia przedmiotu przetargu, a także informacje na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać u Pana Jerzego Ardanowskiego pod numerem tel. 695653484.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

Metadane

Data publikacji : 28.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Walczak
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek
Krajowa Spółka Cukrowa
©1998-2019 Krajowa Spółka Cukrowa. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL