Biuletyn Informacji Publicznej Przetarg w dniu 21 marca 2018 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie - Przetargi 2018 - Krajowa Spółka Cukrowa

Krajowa Spółka Cukrowa
Ostatnia aktualizacja strony: 25.10.2018, 15:36

Przetargi 2018

Wtorek, 20 lutego 2018

Przetarg w dniu 21 marca 2018 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie. Cena wywoławcza wynosi 204.000,00 zł (słownie: dwieście cztery tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 21.03.2018 r. w lokalizacji Lublin

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 911 o pow. 0,7481 ha i 913/1 o pow. 0,0221 ha, położonej w miejscowości Rejowiec przy ulicy Przemysłowej, obręb 0014 Rejowiec, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr ZA1K/00059293/2, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosi 204.000,00 zł netto (słownie: dwieście cztery tysiące złotych), przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 20.400,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi tj. 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 21 marca 2018 r. o godz. 10:00 w budynku administracyjnym KSC S.A w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13 i, III piętro pok. 33 (dawny budynek administracyjny F.C. „Pszczółka”).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem: „Wadium–przetarg – dz. 911 i 913/1 – Rejowiec” w terminie do dnia 19 marca 2018 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć na piśmie oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Osoby biorące udział w licytacji powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające status prawny oferenta.

  • osoby fizyczne – dowód osobisty,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo aktualny wydruk z Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • osoby prawne – aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis Rejestru,
  • decyzję o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  • w przypadku działania oferenta przez pełnomocnika oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta w przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym i nabywa nieruchomość na majątek odrębny, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić do daty podpisania aktu notarialnego zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie albo umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub poświadczoną za zgodność notarialnie.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1380 j.t.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony jednak nie wcześniej niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8:00 do 14:00 w terminie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg .

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem telefonu – 695 650 356

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

Metadane

Data publikacji : 20.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszard Maciąg
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek
Krajowa Spółka Cukrowa
©1998-2018 Krajowa Spółka Cukrowa. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL