Krajowa Spółka Cukrowa

Przetarg w dniu 21 listopada 2018 r. na sprzedaż składników majątku ruchomego w Oddziale Cukrownia Krasnystaw, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 ogłasza II publiczny przetarg ustny na sprzedaż składników majątku ruchomego w postaci wyposażenia warsztatowego w miejscowości Krasnystaw, woj. lubelskie. Licytacja odbędzie się w dniu 21.11.2018 r. w Oddziale Cukrownia Krasnystaw.

 

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza II publiczny przetarg ustny na sprzedaż składników majątku ruchomego:

  1. Nożyce gilotynowe NG-5, rok prod. 1973, nr inwentarzowy 424/33193/KRA, cena wywoławcza – 4.650,00 zł brutto, w cenie zawarty jest 23% podatek VAT, wadium - 465,00 zł, postąpienie – 100 zł.
  2. Wiertarko-frezarka CWCa-80) ,rok prod. 1964, nr inwentarzowy KRA411-02-142-00, cena wywoławcza – 11.575,00 zł brutto, w cenie zawarty jest 23% podatek VAT, wadium - 1157,50 zł, postąpienie – 200 zł.
  3. Szlifierka do wałków STW1000, rok prod. 1968, nr inwentarzowy KRA415-02-140-00, cena wywoławcza – 4.650,00 zł brutto, w cenie zawarty jest 23% podatek VAT, wadium - 465,00 zł, postąpienie – 100 zł.
  4. Szlifierka narzędziowa NUA, rok prod. 1964, nr inwentarzowy KRA415-02-885-00, cena wywoławcza – 1.664,00 zł brutto, w cenie zawarty jest 23% podatek VAT, wadium - 166,40 zł, postąpienie – 50 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 21.11.2018 r, o godz. 1100 w Oddziale Cukrownia Krasnystaw, w budynku administracji, piętro 3 pok. 314 w Siennicy Nadolnej 59.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, BGŻ BNP PARIBAS nr 77 1600 1462 1833 6021 4000 0003 z dopiskiem: np. „wadium – Nożyce gilotynowe NG-5 (należy wpisać nazwę składnika) w terminie do dnia 19.11.2018 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć na piśmie oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Osoby biorące udział w licytacji powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające status prawny oferenta:

  • osoby fizyczne - dowód osobisty,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza dodatkowo aktualny wydruk z Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • osoby prawne aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z Rejestru,
  • decyzję o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  • w przypadku działania oferenta przez pełnomocnika oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta w przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia na podstawie wystawionej faktury VAT.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w siedzibie Oddziału Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej, w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w terminie od dnia publikacji ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacje na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 695 650 262 lub 695 650 271

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub w przypadku poszczególnych pozycji bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

 

Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaż aktywów trwałych.

Metadane

Data publikacji : 25.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Henryk Szewczuk
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek

Opcje strony

do góry