Krajowa Spółka Cukrowa

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z); 

2) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z);

3) działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (PKD 01.62.Z); 

4) działalność usługowa następująca po zbiorach (PKD 01.63.Z); 

5) obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (PKD 01.64.Z); 

6) działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z); 

7) chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych (PKD 03.22.Z); 

8) pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39.Z); 

9) produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (PKD 10.41.Z); 

10) wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych (PKD 10.62.Z); 

11) produkcja cukru (PKD 10.81.Z); 

12) produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD 10.82.Z); 

13) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD 10.85.Z); 

14) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z); 

15) produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich (PKD 10.91.Z); 

16) destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (PKD 11.01.Z); 

17) produkcja win gronowych (PKD 11.02.Z); 

18) produkcja słodu (PKD 11.06.Z); 

19) produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.10.Z); 

20) produkcja gotowych parkietów podłogowych (PKD 16.22.Z); 

21) produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 16.23.Z); 

22) produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z); 

23) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z); 

24) produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD 17.21.Z); 

25) produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z); 

26) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z); 

27) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z ); 

28) produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z);

29) produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z); 

30) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z); 

31) produkcja wapna i gipsu (PKD 23.52.Z); 

32) produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z); 

33) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z); 

34) produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z); 

35) produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z); 

36) produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (PKD 28.93.Z); 

37) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z);

38) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z); 

39) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z); 

40) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z); 

41) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z); 

42) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z); 

43) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z); 

44) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z); 

45) dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z); 

46) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z); 

47) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z); 

48) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z); 

49) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z); 

50) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z); 

51) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z); 

52) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z); 

53) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z); 

54) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z); 

55) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z); 

56) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z); 

57) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z); 

58) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z); 

59) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z); 

60) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z); 

61) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z); 

62) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z); 

63) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z); 

64) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z); 

65) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z); 

66) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z); 

67) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z); 

68) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z); 

69) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z); 

70) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11.Z); 

71) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.17.Z); 

72) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z); 

73) sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z); 

74) sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (PKD 46.22.Z); 

75) sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (PKD 46.23.Z); 

76) sprzedaż hurtowa skór (PKD 46.24.Z); 

77) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z); 

78) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32.Z); 

79) sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z); 

80) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A); 

81) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B); 

82) sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35.Z); 

83) sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36.Z); 

84) sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37.Z); 

85) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z); 

86) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z); 

87) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z); 

88) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z); 

89) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z); 

90) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z); 

91) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z); 

92) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); 

93) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z); 

94) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z); 

95) sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.21.Z); 

96) sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z); 

97) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z); 

98) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z); 

99) sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z); 

100) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z); 

101) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z); 

102) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z); 

103) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z); 

104) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z); 

105) transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z); 

106) działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.42.Z); 

107) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A); 

108) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B); 

109) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z); 

110) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C);

111) działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C); 

112) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z); 

113) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z); 

114) pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z); 

115) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A); 

116) ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B); 

117) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z); 

118) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z); 

119) wydawanie książek (PKD 58.11.Z); 

120) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z); 

121) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z); 

122) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); 

123) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);

124) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z); 

125) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z); 

126) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z); 

127) nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z); 

128) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z); 

129) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z); 

130) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); 

131) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);

132) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z); 

133) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);

134) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z); 

135) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z); 

136) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z); 

137) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);

138) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); 

139) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z); 

140) działalność rachunkowo–księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z); 

141) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);

142) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z); 

143) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); 

144) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z); 

145) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z); 

146) badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A); 

147) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);

148) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z); 

149) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z); 

150) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z); 

151) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z); 

152) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z); 

153) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);

154) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD 77.31.Z); 

155) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);

156) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z); 

157) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z); 

158) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A); 

159) działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B); 

160) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C); 

161) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z); 

162) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z); 

163) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z);

164) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z);

165) działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z); 

166) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z); 

167) nauka języków obcych (PKD 85.59.A);

168) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B); 

169) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);

170) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z);

171) naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z); 

172) naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z);

173) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);

174) działalność archiwów (PKD 91.01.B); 

175) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z); 

176) działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A);

177) działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B); 

178) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A); 

179) działalność morskich agencji transportowych (PKD 52.29.A); 

180) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z);

181) produkcja soków z owoców i warzyw (PKD 10.32.Z);

182) produkcja przypraw (PKD 10.84.Z);

183) produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z);

184) produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z);

185) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z);

186) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych,  włączając komputery (PKD 77.33.Z).

Metadane

Data publikacji : 12.08.2003
Data modyfikacji : 20.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Smajdor
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Smajdor

Opcje strony

do góry